<rt id="6xf8v"></rt>

       <rt id="6xf8v"></rt>
      1. 小學生作文大全 -> 三年級作文 -> 讀《魔法小仙子》之感

       讀《魔法小仙子》之感

      2.  
      3.  
      4.  
      5. xiǎo
      6. xiān
      7.  
      8. yǒu
      9. ài
      10. de
      11. xiǎo
      12. xiān
      13.  《魔法小仙子》里有幾個可愛的小仙子和
      14. xiōng
      15. chéng
      16. de
      17.  
      18. shì
      19. xīn
      20. jiāng
      21. ěr
      22. gāo
      23. yuán
      24. 一個女巫兇巴巴組成的。它是新疆帕米爾高原
      25. de
      26. zuò
      27. jiā
      28. xiǎo
      29. líng
      30. dīng
      31. dāng
      32. xiě
      33. de
      34.  
      35. tīng
      36. shuō
      37. hǎo
      38. duō
      39. wǎn
      40. shàng
      41.  
      42. qún
      43. 的作家曉玲叮當寫的,聽說好多個晚上,一群
      44. xiǎo
      45. xiān
      46. zài
      47. de
      48. ěr
      49. biān
      50.  
      51. gěi
      52. jiǎng
      53. shì
      54.  
      55. dào
      56. le
      57. bái
      58. tiān
      59. 小仙子趴在她的耳邊,給她講故事,到了白天
      60.  
      61. děng
      62. xiǎo
      63. xiān
      64. men
      65. shuì
      66. zhe
      67. le
      68.  
      69. jiù
      70. xiǎo
      71. xiān
      72. gěi
      73. jiǎng
      74. de
      75. ,等小仙子們睡著了,她就把小仙子給她講的
      76. shì
      77. zài
      78. wǎng
      79. shàng
      80. chū
      81. lái
      82.  
      83. chū
      84. le
      85. zhè
      86. běn
      87. shū
      88. 故事一個字一個字在網上打出來,出了這本書
      89.  
      90.  
      91.  
      92. zài
      93. zhè
      94. běn
      95. shū
      96. shuō
      97.  
      98. yǒu
      99. xiōng
      100. zhuān
      101. chī
      102. huó
      103.  在這本書里說:有一個女巫兇巴巴專吃活
      104. shēng
      105. shēng
      106. de
      107. xiǎo
      108. hái
      109.  
      110. tīng
      111. shuō
      112. yǒu
      113. xiān
      114. guó
      115. yǒu
      116. hǎo
      117. duō
      118. 生生的小孩子,她聽說有一個仙子國里有好多
      119. hǎo
      120. duō
      121. xiǎo
      122. xiān
      123.  
      124. xiǎng
      125. men
      126. zhuā
      127. lái
      128.  
      129. děng
      130. hái
      131. méi
      132. yǒu
      133. zhuā
      134. dào
      135. 好多小仙子,想把她們抓來,等她還沒有抓到
      136.  
      137. de
      138. kǒu
      139. shuǐ
      140. jiù
      141. luò
      142. xià
      143. sān
      144. qiān
      145. chǐ
      146. le
      147.  
      148. shì
      149. yòng
      150. le
      151. zhǒng
      152. zhǒng
      153. ,她的口水就已落下三千尺了。可是用了種種
      154. bàn
      155.  
      156. dōu
      157. méi
      158. yǒu
      159. xiǎo
      160. xiān
      161. chī
      162. diào
      163.  
      164. 辦法,都沒有把小仙子吃掉。
      165.  
      166.  
      167. yìn
      168. xiàng
      169. zuì
      170. shēn
      171. de
      172. jiàn
      173. shì
      174. jiù
      175. shì
      176.  
      177. tiān
      178. xiōng
      179. zhuā
      180.  我印象最深的一件事就是:一天兇巴巴抓
      181. le
      182. sān
      183. xiǎo
      184. xiān
      185.  
      186. men
      187. fèn
      188. bié
      189.  
      190. guā
      191. xiān
      192. 了三個小仙子,它們分別菟絲子、瓜葉菊仙子
      193. jīn
      194. zhǎn
      195. xiān
      196.  
      197. men
      198. fàng
      199. zài
      200. gāng
      201.  
      202. xiǎo
      203. xiān
      204. men
      205. yǒu
      206. 和金盞仙子。把它們放在大缸里,小仙子們有
      207. shí
      208. xià
      209. lái
      210. le
      211.  
      212. zhè
      213. shí
      214. guā
      215. xiān
      216. zhōng
      217. 時嚇得嗚嗚地哭起來了,這時瓜葉菊仙子急中
      218. shēng
      219. zhì
      220.  
      221. xīn
      222. xiǎng
      223. zhè
      224. kěn
      225. dìng
      226. yǒu
      227. lǎo
      228. shǔ
      229.  
      230. men
      231. děng
      232. è
      233. chū
      234. 生智,心想這屋里肯定有老鼠,它們等惡巫出
      235. hòu
      236.  
      237. guā
      238. xiān
      239. chuī
      240. le
      241. xià
      242. kǒu
      243. shào
      244.  
      245. xiǎo
      246. lǎo
      247. shǔ
      248. 去以后,瓜葉菊仙子吹了一下口哨,把小老鼠
      249. dōu
      250. zhāo
      251. guò
      252. lái
      253.  
      254. lǎo
      255. shǔ
      256. men
      257. bāng
      258. men
      259. yǎo
      260. duàn
      261. le
      262. xiàn
      263.  
      264. yǎo
      265. kāi
      266. 都招集過來,老鼠們幫它們咬斷了魔線,咬開
      267. hòu
      268.  
      269. men
      270. jiù
      271. táo
      272. zǒu
      273. le
      274.  
      275. 后,它們就逃走了。
      276.  
      277.  
      278. xiǎo
      279. xiān
      280. dào
      281. wēi
      282. xiǎn
      283. shí
      284. hěn
      285. cōng
      286. míng
      287.  
      288. huì
      289. bǎo
      290.  
      291.  小仙子遇到危險時很聰明,會保護自己,
      292. ràng
      293. bié
      294. rén
      295. shāng
      296. hài
      297. dào
      298.  
      299. yǒu
      300.  
      301. dào
      302. zhè
      303. lèi
      304. 不讓別人傷害到自己。有一次,我也遇到這類
      305. de
      306. wēi
      307. xiǎn
      308.  
      309. xiǎo
      310. dài
      311. lái
      312. le
      313. liǎng
      314. zhī
      315. xiǎo
      316.  
      317. tiān
      318. lín
      319. 似的危險:小姨婆帶來了兩只小雞雞,一天鄰
      320. jiā
      321. de
      322. zhī
      323. gǒu
      324. lái
      325. yǎo
      326.  
      327. nǎi
      328. nǎi
      329. jiù
      330. pīn
      331. mìng
      332. lái
      333. bǎo
      334. 居家的一只狗來咬雞,我和奶奶就拚命地來保
      335. xiǎo
      336.  
      337. gǒu
      338. yǎo
      339. dào
      340. xiǎo
      341.  
      342. yòu
      343. lái
      344. zhuī
      345.  
      346. dào
      347. 護小雞,狗咬不到小雞,又來追我,我到哪它
      348. dào
      349.  
      350. hài
      351. pǎo
      352. dào
      353. lóu
      354. shàng
      355.  
      356. gǒu
      357. gān
      358. luò
      359. hòu
      360. 也到哪,我害怕地跑到樓上,狗也不甘落后地
      361. zhuī
      362. dào
      363. lóu
      364. shàng
      365.  
      366. zhè
      367. shí
      368. zhī
      369. dào
      370. zěn
      371. me
      372. bàn
      373.  
      374. zhī
      375. hǎo
      376. 追到樓上,這時我不知道怎么辦,我只好繼續
      377. pǎo
      378.  
      379. chōng
      380. chōng
      381. de
      382. fēi
      383. bēn
      384. dào
      385. lóu
      386. xià
      387.  
      388. gǒu
      389. gēn
      390. zhe
      391. xià
      392. 地跑,我氣沖沖的飛奔到樓下,狗也跟著我下
      393. le
      394. lóu
      395.  
      396. hèn
      397. zhè
      398. zhī
      399. gǒu
      400.  
      401. huì
      402. xiàng
      403. xiǎo
      404. xiān
      405. 了樓,我恨不得把這只狗打死。我不會像小仙
      406. yàng
      407. yǒu
      408. bǎo
      409. zhī
      410.  
      411. 子一樣有自我保護之力。
      412.  
      413.  
      414. hòu
      415.  
      416. dào
      417. wēi
      418. xiǎn
      419.  
      420. yào
      421. gēn
      422. xiǎo
      423. xiān
      424. yàng
      425. huó
      426.  以后,我遇到危險,要跟小仙子一樣活潑
      427. líng
      428.  
      429. xiǎng
      430. bàn
      431. bǎo
      432.  
      433. 機靈,想辦法保護自己。
        
       無注音版:讀《魔法小仙子》之感
        
        《魔法小仙子》里有幾個可愛的小仙子和一個女巫兇巴巴組成的。它是新疆帕米爾高原的作家曉玲叮當寫的,聽說好多個晚上,一群小仙子趴在她的耳邊,給她講故事,到了白天,等小仙子們睡著了,她就把小仙子給她講的故事一個字一個字在網上打出來,出了這本書。
        在這本書里說:有一個女巫兇巴巴專吃活生生的小孩子,她聽說有一個仙子國里有好多好多小仙子,想把她們抓來,等她還沒有抓到,她的口水就已落下三千尺了。可是用了種種辦法,都沒有把小仙子吃掉。
        我印象最深的一件事就是:一天兇巴巴抓了三個小仙子,它們分別菟絲子、瓜葉菊仙子和金盞仙子。把它們放在大缸里,小仙子們有時嚇得嗚嗚地哭起來了,這時瓜葉菊仙子急中生智,心想這屋里肯定有老鼠,它們等惡巫出去以后,瓜葉菊仙子吹了一下口哨,把小老鼠都招集過來,老鼠們幫它們咬斷了魔線,咬開后,它們就逃走了。
        小仙子遇到危險時很聰明,會保護自己,不讓別人傷害到自己。有一次,我也遇到這類似的危險:小姨婆帶來了兩只小雞雞,一天鄰居家的一只狗來咬雞,我和奶奶就拚命地來保護小雞,狗咬不到小雞,又來追我,我到哪它也到哪,我害怕地跑到樓上,狗也不甘落后地追到樓上,這時我不知道怎么辦,我只好繼續地跑,我氣沖沖的飛奔到樓下,狗也跟著我下了樓,我恨不得把這只狗打死。我不會像小仙子一樣有自我保護之力。
        以后,我遇到危險,要跟小仙子一樣活潑機靈,想辦法保護自己。


       小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

       Powered by 小學生作文大全www.sb-uss.com© 2012 www.sb-uss.com Inc.
       Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


       梦幻分分彩 www.apofraxeis-athina.com:福建省| www.gordon-hippo.com:克拉玛依市| www.vsdtv.com:百色市| www.zjyxgs.com:电白县| www.medicalspaofrye.com:邵阳市| www.myfamilyschoice.com:纳雍县| www.bkhlwy.com:遂溪县| www.minamihompi.com:新昌县| www.newoxfordbotanical.com:扎赉特旗| www.lnwgx.cn:施甸县| www.keytitleva.net:上栗县| www.lostin90.com:阿克| www.ebikemoto.com:平陆县| www.leandrosales.com:台北县| www.xlypw.cn:调兵山市| www.plasticdaisy.net:安阳市| www.yin-er.com:九江市| www.basicherbals.com:浏阳市| www.cp2260.com:冷水江市| www.discussfood.com:普宁市| www.n9878.com:巴塘县| www.usfluence.com:筠连县| www.bdyjxm.com:宣威市| www.iamsaneen.com:江津市| www.bfgw.org:梨树县| www.jslhmm.com:石嘴山市| www.busongqi.com:普定县| www.sxsz.org:梨树县| www.544680.com:定安县| www.lishurong.com:灵川县| www.alamtareque.com:怀柔区| www.ok1069.com:新田县| www.tjskexin.com:介休市| www.loupanvip.com:普安县| www.myomahaphysicaltherapy.com:嘉善县| www.pwhistory.com:中宁县| www.yp-sport.com:夏邑县| www.highrisebuilder.com:肃南| www.seocontest2008.com:三原县| www.agnum100.com:普陀区| www.faplo.com:清流县| www.bol-usa.com:海安县| www.germanincubator.net:余江县| www.primpandwear.com:秭归县| www.biz2345.com:开化县| www.merrtoshop.com:宜春市| www.godsyw.com:高唐县| www.cxgcpj.com:靖安县| www.jonianet.com:新民市| www.la-gold.com:五寨县| www.archdown.com:禹城市| www.cardriverentacar.com:天津市| www.smilesincovington.com:泸水县| www.specialdayvideo.com:舒城县| www.wainini.com:安阳县| www.vacationsmaker.com:密云县| www.ccredimix.com:海阳市| www.usbflex.com:永善县| www.africanshawlsupplier.com:东明县| www.ranpuya.com:皋兰县| www.a-silver.com:建平县| www.jvbkv.cn:石景山区| www.lnkqxx.com:安泽县| www.gz577.com:文水县| www.dollardement.com:余江县| www.paulovarelahairspace.com:郁南县| www.payrollmaturity.com:台前县| www.hdhd911.com:辽宁省| www.xvideogaytube.com:嵊州市| www.9trix.com:伊通| www.lnwnk.com:咸丰县| www.italianfashionllc.com:溧阳市| www.haofzjia.com:伊宁县| www.taisunsanantonio.com:横山县| www.chmian.com:辛集市| www.diantherbal.net:淮南市| www.temp-abc.com:新化县| www.kqjcs.cn:巴彦县| www.stevebayer.com:四川省| www.2nbe.com:汉阴县| www.huangguanpt.com:安远县| www.careerinmining.com:洛阳市| www.carousel-ride.com:合肥市| www.robertprzybysz.com:沁阳市|