<rt id="6xf8v"></rt>

       <rt id="6xf8v"></rt>
      1. 小學生作文大全 -> 三年級作文 -> 聽《保持聆聽》有感

       聽《保持聆聽》有感

      2.  
      3.  
      4. tīng
      5.  
      6. bǎo
      7. chí
      8. líng
      9. tīng
      10.  
      11. yǒu
      12. gǎn
      13.  聽《保持聆聽》有感
      14.  
      15.  
      16. háng
      17. zhōu
      18. shì
      19. gǒng
      20. shù
      21. běi
      22. xiù
      23. xiǎo
      24. xué
      25.          
      26. bān
      27. huáng
      28. bīn
      29.  杭州市拱墅區北秀小學303班黃斌
      30.  
      31.  
      32. jīn
      33. tiān
      34.  
      35. gěi
      36. jiǎng
      37. le
      38. shì
      39.  
      40. jiào
      41.  
      42. bǎo
      43. chí
      44.  今天,媽媽給我講了一個故事,叫《保持
      45. líng
      46. tīng
      47.  
      48.  
      49. tīng
      50. le
      51. zhè
      52. shì
      53.  
      54. shēn
      55. shòu
      56.  
      57. 聆聽》,聽了這個故事,我深受啟發。
      58.  
      59.  
      60. yǒu
      61. tiān
      62.  
      63. māo
      64. duì
      65. xiǎo
      66. māo
      67. shuō
      68.  
      69.  
      70. hái
      71.  
      72. míng
      73. tiān
      74.  有一天,貓媽媽對小貓說:“孩子,明天
      75. jiù
      76. yào
      77. duàn
      78. nǎi
      79.  
      80. néng
      81. zài
      82. chī
      83. de
      84. nǎi
      85.  
      86. yào
      87. chī
      88. bié
      89. de
      90. dōng
      91. 你就要斷奶,不能再吃媽媽的奶,要吃別的東
      92. le
      93.  
      94.  
      95. xiǎo
      96. māo
      97. wèn
      98.  
      99.  
      100. chī
      101. shí
      102. me
      103. ne
      104.  
      105.  
      106.  
      107. zhè
      108. 西了。”小貓問:“那我吃什么呢?”“這個
      109. ma
      110.  
      111. qīng
      112. chǔ
      113.  
      114.  
      115. māo
      116. shuō
      117.  
      118.  
      119. jiù
      120. àn
      121. zhào
      122. 嘛,我也不清楚。”貓媽媽說,“你就按照祖
      123. zōng
      124. chuán
      125. xià
      126. lái
      127. de
      128. fāng
      129.  
      130. duǒ
      131. dào
      132. fáng
      133. dǐng
      134. shàng
      135.  
      136. tōu
      137. tīng
      138. rén
      139. men
      140. de
      141. tán
      142. 宗傳下來的方法,躲到房頂上,偷聽人們的談
      143. huà
      144.  
      145. men
      146. huì
      147. gào
      148. de
      149.  
      150.  
      151. xiǎo
      152. māo
      153. zài
      154. wǎn
      155. shàng
      156. kāi
      157. shǐ
      158. 話,他們會告訴你的。”小貓立刻在晚上開始
      159. tōu
      160. tīng
      161.  
      162. jīng
      163. guò
      164. sān
      165. tiān
      166. de
      167. rèn
      168. zhēn
      169. qīng
      170. tīng
      171.  
      172. zhī
      173. dào
      174. gāi
      175. chī
      176.  
      177. 偷聽,經過三天的認真傾聽,它知道它該吃:
      178. niú
      179. nǎi
      180.  
      181.  
      182. xiāng
      183. cháng
      184.  
      185. ròu
      186.  
      187.  
      188. ròu
      189. sōng
      190.  
      191. gàn
      192.  
      193.  
      194. 牛奶、魚、香腸、臘肉、雞、肉松、魚干……
      195. cóng
      196.  
      197. zhǎng
      198. chéng
      199. zhī
      200. qiáng
      201. jiàn
      202.  
      203. ròu
      204. de
      205. māo
      206. 從此,它長成一只體格強健、肌肉發達的大貓
      207.  
      208.  
      209.  
      210. zhè
      211. zhī
      212. māo
      213. lái
      214.  
      215. men
      216. jiǎn
      217. zhí
      218. yǒu
      219. zhe
      220. tiān
      221. rǎng
      222. zhī
      223. bié
      224.  和這只貓比起來,我們簡直有著天壤之別
      225.  
      226. yǒu
      227.  
      228. zhèng
      229. zài
      230. kàn
      231. diàn
      232. shì
      233.  
      234. duì
      235. shuō
      236.  
      237. 。記得有一次,我正在看電視,媽媽對我說:
      238.  
      239. mǎi
      240. shí
      241. kuài
      242. qián
      243. de
      244. dōng
      245. guā
      246.  
      247.  
      248.  
      249. āi
      250. ya
      251. zhēn
      252. fán
      253. rén
      254. “你去買十塊錢的冬瓜……”哎呀媽媽真煩人
      255. zhèng
      256. zài
      257. kàn
      258. diàn
      259. shì
      260. ne
      261.  
      262. nán
      263. dào
      264. zhī
      265. dào
      266. diàn
      267. shì
      268. de
      269. yáng
      270. 我正在看電視呢。難道她不知道電視里的喜羊
      271. yáng
      272.  
      273. huī
      274. tài
      275. láng
      276. hái
      277. děng
      278. zhe
      279. ma
      280.  
      281. suàn
      282. le
      283.  
      284. mìng
      285. nán
      286. wéi
      287. ya
      288.  
      289. 羊、灰太狼還等著我嗎?算了,母命難為呀!
      290. hái
      291. shì
      292. zhuā
      293. jǐn
      294. shí
      295. jiān
      296. wán
      297. chéng
      298. rèn
      299. ba
      300.  
      301. shì
      302.  
      303. hái
      304. méi
      305. děng
      306. 還是抓緊時間完成任務吧!于是,還沒等媽媽
      307. shuō
      308. wán
      309.  
      310. jiù
      311. mén
      312. ér
      313. chū
      314.  
      315. zǒu
      316. dào
      317. shàng
      318.  
      319. rán
      320. xiǎng
      321. 說完,我就破門而出。走到路上,我突然想起
      322.  
      323. jiào
      324. mǎi
      325. shí
      326. me
      327. lái
      328. zhe
      329.  
      330. guā
      331.  
      332. huáng
      333. guā
      334. xiǎo
      335. jiě
      336. ,媽媽叫我買什么來著?西瓜大哥、黃瓜小姐
      337.  
      338. nán
      339. guā
      340. xiǎo
      341.  
      342. hái
      343. shì
      344. dōng
      345. guā
      346.  
      347. āi
      348.  
      349. zhè
      350. me
      351. de
      352. tiān
      353. 、南瓜小弟,還是冬瓜大姨?哎,這么熱的天
      354.  
      355. dìng
      356. shì
      357. ràng
      358. mǎi
      359. guā
      360.  
      361. zhèng
      362. hǎo
      363. hái
      364. ràng
      365. ,媽媽一定是讓我去買西瓜,正好還可以讓我
      366. jiě
      367. jiě
      368. ne
      369.  
      370. shì
      371.  
      372. bào
      373. zhe
      374. guā
      375. huí
      376. dào
      377. jiā
      378.  
      379. 解解渴呢!于是,我抱著一個大西瓜回到家。
      380. běn
      381. wéi
      382. yào
      383. hǎo
      384. hǎo
      385. kuā
      386. jiǎng
      387. mǎi
      388. huí
      389. zhè
      390. me
      391. zhè
      392. me
      393. tián
      394. de
      395. 本以為媽媽要好好夸獎我買回這么大這么甜的
      396. guā
      397.  
      398. shì
      399.  
      400. jiàn
      401. le
      402. què
      403. xiào
      404.  
      405. hǎo
      406. 西瓜。可是,媽媽見了我卻苦笑不得,既好氣
      407. yòu
      408. hǎo
      409. xiào
      410. shuō
      411.  
      412.  
      413. shì
      414. ràng
      415. mǎi
      416. dōng
      417. guā
      418. ma
      419.  
      420.  
      421.  
      422. 又好笑地說:“我不是讓你去買冬瓜嗎?”“
      423. ā
      424.  
      425.  
      426. de
      427. shēng
      428. yīn
      429. gāo
      430. le
      431. shí
      432. fèn
      433. bèi
      434.  
      435.  
      436. kuài
      437. mǎi
      438. dōng
      439. 啊?”我的聲音提高了幾十分貝。“快去買冬
      440. guā
      441.  
      442. guō
      443. hái
      444. děng
      445. zhe
      446. yòng
      447. ne
      448.  
      449.  
      450. cuī
      451. dào
      452.  
      453. āi
      454. 瓜去,我鍋里還等著用呢?”媽媽催促道。哎
      455.  
      456. guā
      457. bào
      458. huí
      459. lái
      460. jīng
      461. lèi
      462. chuǎn
      463.  
      464. hàn
      465. ,一個大西瓜抱回來已經累得我氣喘吁吁,汗
      466. liú
      467. jiā
      468. bèi
      469.  
      470. dàn
      471. shì
      472.  
      473. shuí
      474. ràng
      475. rèn
      476. zhēn
      477. tīng
      478. rén
      479. shuō
      480. huà
      481. ne
      482.  
      483. 流浹背啦!但是,誰讓我不認真聽人說話呢!
      484. zhī
      485. hǎo
      486. zài
      487. jiē
      488. guò
      489. shǒu
      490. zhōng
      491. de
      492. qián
      493.  
      494. xiǎo
      495. pǎo
      496.  
      497. wǎng
      498. 我只好再次接過媽媽手中的錢,一路小跑,往
      499. cài
      500. shì
      501. chǎng
      502. pǎo
      503.  
      504. zhēn
      505. zhī
      506. dào
      507.  
      508. dài
      509. huì
      510. ér
      511. hái
      512. huì
      513. dào
      514. shí
      515. me
      516. 菜市場跑去。真不知道,待會兒還會遇到什么
      517. fán
      518.  
      519. 麻煩。
      520.  
      521.  
      522. jīn
      523. hòu
      524.  
      525. dìng
      526. yào
      527. xiàng
      528. zhè
      529. zhī
      530. xiǎo
      531. māo
      532. xué
      533.  
      534. zuò
      535.  今后,我一定要向這只小貓學習,做一個
      536. huì
      537. rèn
      538. zhēn
      539. líng
      540. tīng
      541. de
      542. hǎo
      543. hái
      544.  
      545. yīn
      546. wéi
      547. zhī
      548. yǒu
      549. zhè
      550. yàng
      551.  
      552. zuò
      553. shì
      554. cái
      555. 會認真聆聽的好孩子。因為只有這樣,做事才
      556. huì
      557. chéng
      558. gōng
      559.  
      560. 會成功。
        
       無注音版:聽《保持聆聽》有感
        
        聽《保持聆聽》有感
        杭州市拱墅區北秀小學303班黃斌
        今天,媽媽給我講了一個故事,叫《保持聆聽》,聽了這個故事,我深受啟發。
        有一天,貓媽媽對小貓說:“孩子,明天你就要斷奶,不能再吃媽媽的奶,要吃別的東西了。”小貓問:“那我吃什么呢?”“這個嘛,我也不清楚。”貓媽媽說,“你就按照祖宗傳下來的方法,躲到房頂上,偷聽人們的談話,他們會告訴你的。”小貓立刻在晚上開始偷聽,經過三天的認真傾聽,它知道它該吃:牛奶、魚、香腸、臘肉、雞、肉松、魚干……從此,它長成一只體格強健、肌肉發達的大貓。
        和這只貓比起來,我們簡直有著天壤之別。記得有一次,我正在看電視,媽媽對我說:“你去買十塊錢的冬瓜……”哎呀媽媽真煩人我正在看電視呢。難道她不知道電視里的喜羊羊、灰太狼還等著我嗎?算了,母命難為呀!還是抓緊時間完成任務吧!于是,還沒等媽媽說完,我就破門而出。走到路上,我突然想起,媽媽叫我買什么來著?西瓜大哥、黃瓜小姐、南瓜小弟,還是冬瓜大姨?哎,這么熱的天,媽媽一定是讓我去買西瓜,正好還可以讓我解解渴呢!于是,我抱著一個大西瓜回到家。本以為媽媽要好好夸獎我買回這么大這么甜的西瓜。可是,媽媽見了我卻苦笑不得,既好氣又好笑地說:“我不是讓你去買冬瓜嗎?”“啊?”我的聲音提高了幾十分貝。“快去買冬瓜去,我鍋里還等著用呢?”媽媽催促道。哎,一個大西瓜抱回來已經累得我氣喘吁吁,汗流浹背啦!但是,誰讓我不認真聽人說話呢!我只好再次接過媽媽手中的錢,一路小跑,往菜市場跑去。真不知道,待會兒還會遇到什么麻煩。
        今后,我一定要向這只小貓學習,做一個會認真聆聽的好孩子。因為只有這樣,做事才會成功。


       小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

       Powered by 小學生作文大全www.sb-uss.com© 2012 www.sb-uss.com Inc.
       Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


       梦幻分分彩 www.valsogtc.com:凌云县| www.desaisartstudio.com:喀喇| www.77neo.com:大足县| www.bateriaslight-infinity.com:南溪县| www.wartapasar.com:左权县| www.zhimeijie.com:乐清市| www.nbphq.cn:临清市| www.jbjt888.com:辽宁省| www.antonkropotkinsky.com:陈巴尔虎旗| www.socialbookmarking-mar.com:景德镇市| www.judaicaboutique.com:武夷山市| www.genoad.com:新昌县| www.yugmk.com:泸水县| www.toecy.com:青浦区| www.cheapcialisnow.net:怀柔区| www.yumaii.com:安阳市| www.cnkaidajixie.com:托里县| www.70088z.com:漳州市| www.ctr-fk2register.com:澄城县| www.ppxsp.com:乐东| www.wowgoldu.com:淳化县| www.gregoryaring.com:乌恰县| www.in2demo.com:蒙城县| www.lx9188.com:容城县| www.didacticosedima.com:江阴市| www.8a88004.com:图们市| www.dcwt.org:专栏| www.cdkemu.com:秦安县| www.payza-scam.com:乐至县| www.rentanaudience.com:万州区| www.im360b2h.com:饶河县| www.zone416.com:定西市| www.parametercontraption.com:云龙县| www.3dbasketballcamp.com:林周县| www.tianhaoyule.com:鸡西市| www.viralcoins.com:陆河县| www.chengyuzs.com:克东县| www.3eew.com:寻乌县| www.shinaozu.com:奉节县| www.cp7719.com:犍为县| www.sertep.com:会宁县| www.tanglay.net:龙里县| www.donyahost.com:巧家县| www.informasijakarta.com:天津市| www.xishimeiecuador.com:莫力| www.fz559.com:措美县| www.xqlcw.cn:沅江市| www.eyecandyunlimited.com:沾益县| www.nanopowerindia.com:绥宁县| www.estadonacionalespanol.com:江陵县| www.dom19.com:长阳| www.goldineyemedia.com:丰都县| www.hlswclub.com:大安市| www.bestquality365.com:陵川县| www.flzco.com:盐边县| www.relacjelive.net:大宁县| www.themarie.org:洛阳市| www.youhumitwesingit.com:南郑县| www.youhumitwesingit.com:福建省| www.hibibhoora.com:景德镇市| www.johnmarquisford.com:溆浦县| www.flamwoodvideo.com:兰坪| www.jlswp.com:乃东县| www.cp5339.com:五寨县| www.king1000.com:三河市| www.ltswordpress.com:星座| www.soxdeal.com:陆川县| www.oldgrandmatube.com:潮州市| www.gxcjg.com:长泰县| www.coutdev.com:木里| www.gamehostingreview.com:清远市| www.mf-moto.com:南宫市| www.rh2010.com:白银市| www.steinblogger.com:五指山市| www.sparroboter.com:广东省| www.bling2day.com:亚东县| www.fw355.com:玉环县| www.brosway-gioielli-it.com:金平| www.mca0.com:苗栗市| www.g9568.com:新昌县| www.consumsostenible.com:庆城县| www.936729.com:玛多县| www.template-link.com:法库县| www.toystorez.com:洛浦县|