<rt id="6xf8v"></rt>

       <rt id="6xf8v"></rt>
      1. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 美麗的四季彩花園

       美麗的四季彩花園

      2.  
      3.  
      4. měi
      5. de
      6. cǎi
      7. huā
      8. yuán
      9.  美麗的四季彩花園
      10.  
      11.  
      12. men
      13. xiǎo
      14. de
      15. jian
      16. zhù
      17. duō
      18. shì
      19. liǎng
      20. céng
      21. de
      22. xiǎo
      23. gōng
      24.  
      25.  我們小區的建筑物大多是兩層的小公寓,
      26. miàn
      27. hái
      28. suàn
      29.  
      30. zài
      31. xiǎo
      32. de
      33. zhōng
      34. xīn
      35.  
      36. yǒu
      37. hǎo
      38. de
      39. fēng
      40. jǐng
      41. 面積還算可以。在小區的中心,有好大的風景
      42.  
      43. dàn
      44. zuì
      45. huān
      46. de
      47. shì
      48. zuò
      49. luò
      50. zài
      51. dōng
      52. nán
      53. jiǎo
      54. de
      55. xiǎo
      56. huā
      57. yuán
      58.  
      59. 區。但我最喜歡的是座落在東南角的小花園。
      60. měi
      61. jiē
      62.  
      63. huā
      64. yuán
      65. dōu
      66. shì
      67. yǒu
      68. shēng
      69. yǒu
      70. de
      71. huà
      72.  
      73. 每個季節,花園都是一副有聲有色的圖畫。
      74.  
      75.  
      76. chūn
      77. tiān
      78.  
      79. huā
      80. yuán
      81. bǎi
      82. huā
      83. fàng
      84.  
      85. yuè
      86.  
      87. yíng
      88. chūn
      89. huā
      90.  
      91.  春天,花園里百花齊放。月季、迎春花,
      92. hái
      93. yǒu
      94. màn
      95. kōng
      96. fēi
      97. de
      98. liǔ
      99.  
      100. gāng
      101. gāng
      102. de
      103. nèn
      104. cǎo
      105.  
      106.  
      107. 還有那漫空飛舞的柳絮,剛剛發芽的嫩草……
      108. fěn
      109.  
      110. hóng
      111. de
      112. huā
      113.  
      114. cuì
      115. de
      116.  
      117. nèn
      118. de
      119.  
      120. hóng
      121. 粉色、紅色的花,翠綠的葉,嫩綠的芽、大紅
      122. de
      123. liù
      124. jiǎo
      125. liáng
      126. tíng
      127.  
      128. hǎo
      129. cǎi
      130. yíng
      131. chūn
      132.  
      133. 的六角涼亭,好一副五彩迎春圖。
      134.  
      135.  
      136. xià
      137. tiān
      138.  
      139. tài
      140. duō
      141. de
      142. zhì
      143. yǎn
      144. gài
      145. le
      146. xiǎo
      147. huā
      148. yuán
      149. de
      150. shēng
      151.  
      152.  夏天,太多的炙熱掩蓋了小花園的生機,
      153. zhī
      154. yǒu
      155. sōng
      156. shù
      157. dōng
      158. qīng
      159.  
      160. hái
      161. shì
      162. me
      163. cuì
      164.  
      165. huā
      166. ér
      167. 只有那松樹和冬青,葉子還是那么翠綠。花兒
      168. lǎn
      169. le
      170.  
      171. cháng
      172. cháng
      173. shōu
      174. huā
      175. bāo
      176.  
      177. duǒ
      178. zài
      179. yīn
      180. liáng
      181. chù
      182.  
      183. hóng
      184. de
      185. 也懶了,常常收起花苞,躲在陰涼處。大紅的
      186. liù
      187. jiǎo
      188. liáng
      189. tíng
      190. què
      191. gèng
      192. yào
      193. yǎn
      194. le
      195.  
      196. yǎn
      197. wàng
      198.  
      199. xiàng
      200. shì
      201. de
      202. 六角涼亭卻更耀眼了,一眼望去,像是綠色的
      203. hǎi
      204. miàn
      205. shàng
      206.  
      207. piāo
      208. zhe
      209. zhī
      210. hóng
      211. de
      212. fān
      213. chuán
      214.  
      215. wǎn
      216. shàng
      217.  
      218. xuān
      219. nào
      220. 海面上,飄著一只紅色的大帆船。晚上,喧鬧
      221. de
      222. shēng
      223. yīn
      224. huì
      225. ràng
      226. gǎn
      227. shòu
      228. dào
      229. jiā
      230. tíng
      231. de
      232. wēn
      233. nuǎn
      234.  
      235. chéng
      236. liáng
      237. de
      238. rén
      239. 的聲音會讓你感受到大家庭的溫暖,乘涼的人
      240. duō
      241. le
      242.  
      243. shēng
      244.  
      245. tán
      246. huà
      247. shēng
      248.  
      249. yòu
      250. ràng
      251. kuài
      252. shuì
      253. zhe
      254. de
      255. xiǎo
      256. huā
      257. yuán
      258. 多了,嬉戲聲、談話聲,又讓快睡著的小花園
      259. chōng
      260. mǎn
      261. le
      262. huó
      263.  
      264. zhēn
      265. shì
      266. xià
      267.  
      268. 充滿了活力,真是一副夏季嬉戲圖。
      269.  
      270.  
      271. qiū
      272. tiān
      273.  
      274. jīn
      275. huáng
      276. de
      277. luò
      278. mǎn
      279. le
      280. é
      281. luǎn
      282. shí
      283.    
      284. huǎng
      285. shāo
      286.  秋天,金黃色的落葉鋪滿了鵝卵石*罰謊艄
      287. xiè
      288.  
      289. sòng
      290. luó
      291. āi
      292. huáng
      293. qià
      294. jiū
      295.  
      296. huáng
      297. dīng
      298.  
      299.  
      300.  
      301.  
      302. bèi
      303. 獬瀆?宋蘿埃皇髂究?悸湟叮?ǘ?丫?蛄悖
      304.  
      305. huī
      306. xīn
      307. qiào
      308. zhāng
      309.  
      310.  
      311. zhàn
      312.  
      313.  
      314. mèi
      315. qiāo
      316.  
      317.  
      318. huáng
      319. shāng
      320. ?揮心俏逖樟??棧??媚敲賜??凰墑魃銑
      321.  
      322.  
      323. qiǎn
      324. xué
      325.  
      326. tán
      327. nǎi
      328. sháo
      329. yīng
      330.  
      331. jiǎn
      332.  
      333. zhì
      334. qiě
      335. huán
      336. ぢ?嘶肷澩?痰乃勺櫻?飫锏幕ㄔ壩質且桓鼻
      337. bēn
      338. jìng
      339. yǎo
      340. zhàng
      341. 錛痙崾脹肌
      342.  
      343.  
      344. dōng
      345. tiān
      346.  
      347. bié
      348. wéi
      349. zài
      350. zhè
      351. hán
      352. lěng
      353. de
      354. jiē
      355. huì
      356. yǎn
      357. gài
      358. xiǎo
      359. huā
      360.  冬天,別以為在這寒冷的季節會掩蓋小花
      361. yuán
      362. de
      363. shēng
      364.  
      365. kàn
      366.  
      367. xuě
      368. fēn
      369. fēi
      370.  
      371. qiē
      372. dōu
      373. jìng
      374. le
      375.  
      376. 園的生機。看,大雪紛飛,把一切都洗凈了,
      377. me
      378. chún
      379. jié
      380.  
      381. sōng
      382. shù
      383. réng
      384. rán
      385.  
      386. yǒu
      387. hěn
      388. duō
      389. xiǎo
      390. péng
      391. yǒu
      392. lái
      393. zhè
      394. 那么純潔。松樹仍然屹立,有很多小朋友來這
      395. xuě
      396. zhàng
      397.  
      398. duī
      399. xuě
      400. rén
      401.  
      402. xuě
      403. liú
      404. xià
      405. le
      406. men
      407. de
      408. huān
      409. shēng
      410. 里打雪仗,堆雪人,雪地里留下了他們的歡聲
      411. xiào
      412.  
      413.  
      414. diāo
      415. luò
      416. de
      417. shù
      418.  
      419. huì
      420. biàn
      421. chéng
      422. shàng
      423. děng
      424. de
      425. yǎng
      426. liào
      427.  
      428. 笑語……那凋落的樹葉,會變成上等的養料,
      429. yǎng
      430. zhe
      431. xià
      432. dài
      433.  
      434. zhè
      435. yīng
      436. gāi
      437. shì
      438. dōng
      439. xīn
      440. shēng
      441.  
      442. 養育著下一代,這應該是冬季新生圖。
      443.  
      444.  
      445. de
      446. huā
      447. yuán
      448.  
      449. měi
      450. dōu
      451. yǒu
      452. tóng
      453. de
      454. měi
      455.  
      456. shì
      457.  四季的花園,每一季都有不同的美,它是
      458. de
      459. yuán
      460.  
      461. ài
      462. men
      463. de
      464. huā
      465. yuán
      466.  
      467. 我的樂園,我愛我們的花園!
        
       無注音版:美麗的四季彩花園
        
        美麗的四季彩花園
        我們小區的建筑物大多是兩層的小公寓,面積還算可以。在小區的中心,有好大的風景區。但我最喜歡的是座落在東南角的小花園。每個季節,花園都是一副有聲有色的圖畫。
        春天,花園里百花齊放。月季、迎春花,還有那漫空飛舞的柳絮,剛剛發芽的嫩草……粉色、紅色的花,翠綠的葉,嫩綠的芽、大紅的六角涼亭,好一副五彩迎春圖。
        夏天,太多的炙熱掩蓋了小花園的生機,只有那松樹和冬青,葉子還是那么翠綠。花兒也懶了,常常收起花苞,躲在陰涼處。大紅的六角涼亭卻更耀眼了,一眼望去,像是綠色的海面上,飄著一只紅色的大帆船。晚上,喧鬧的聲音會讓你感受到大家庭的溫暖,乘涼的人多了,嬉戲聲、談話聲,又讓快睡著的小花園充滿了活力,真是一副夏季嬉戲圖。
        秋天,金黃色的落葉鋪滿了鵝卵石*罰謊艄獬瀆?宋蘿埃皇髂究?悸湟叮?ǘ?丫?蛄悖?揮心俏逖樟??棧??媚敲賜??凰墑魃銑ぢ?嘶肷澩?痰乃勺櫻?飫锏幕ㄔ壩質且桓鼻錛痙崾脹肌
        冬天,別以為在這寒冷的季節會掩蓋小花園的生機。看,大雪紛飛,把一切都洗凈了,那么純潔。松樹仍然屹立,有很多小朋友來這里打雪仗,堆雪人,雪地里留下了他們的歡聲笑語……那凋落的樹葉,會變成上等的養料,養育著下一代,這應該是冬季新生圖。
        四季的花園,每一季都有不同的美,它是我的樂園,我愛我們的花園!


       小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

       Powered by 小學生作文大全www.sb-uss.com© 2012 www.sb-uss.com Inc.
       Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


       梦幻分分彩 www.escortseoservices.com:田林县| www.jtian-168.com:新余市| www.destryband.com:洮南市| www.90wlog.com:遂平县| www.daogou001.com:河南省| www.jinlanwanmuye.com:达州市| www.fjgwg.com:凤凰县| www.singaku-antenna.com:五常市| www.xlpww.cn:巩留县| www.antonkropotkinsky.com:广安市| www.gondex.com:镶黄旗| www.merrtoshop.com:湖北省| www.thsxled.com:横山县| www.cp5339.com:涪陵区| www.ko600.com:咸阳市| www.cp7769.com:长宁区| www.joikoi.com:凤庆县| www.gaindealsnow.com:邵武市| www.yadu111.com:佳木斯市| www.tanglay.net:长治市| www.108aaa.com:富裕县| www.ks-diaz.com:绥中县| www.7vwp.com:灌云县| www.laikaha.com:安国市| www.electmikehein.com:榆社县| www.taki100.net:宁武县| www.yusxaf.com:东乡族自治县| www.saltatoria.com:澄城县| www.solar-toys.org:新乡市| www.hazoheng.com:宣武区| www.erausquyn.com:云南省| www.thedivineasana.com:龙泉市| www.resetv.com:中江县| www.aulahumax.com:浙江省| www.buyijiang.com:连平县| www.hisfountain.net:平安县| www.gangesfruit.com:定襄县| www.crystec.cn:阳谷县| www.tranoweb.com:从化市| www.synergistichealthgb.com:瑞丽市| www.maxxsaccessoires.com:图片| www.listensoulution.com:松桃| www.798666z.com:咸阳市| www.ebikemoto.com:镇巴县| www.slgjys.com:曲靖市| www.yingchuanglaw.com:昭平县| www.istanbulzemin.net:新邵县| www.zhongyifeedtrade.com:涪陵区| www.la-gold.com:武强县| www.fenggongsi.com:泸水县| www.023chbg.com:汾西县| www.bunkiecityhall.com:酒泉市| www.mesutaydin.com:九江市| www.ggtqx.com:阳江市| www.sweetarch.com:和静县| www.exoovnis.com:肥东县| www.jinanyisheng.com:凤翔县| www.zhengyuxiangsu.com:平定县| www.jzyxny.com:武夷山市| www.pj12379.com:洪泽县| www.webz-international.com:河池市| www.playmarket-androids.net:庆阳市| www.findadetoxnow.com:环江| www.whatschimp.com:喜德县| www.ymt-tea.com:丰城市| www.hjzrw.cn:专栏| www.apjiahaisw.com:乌恰县| www.arnatour.com:黔西县| www.421zj.com:湖州市| www.karakitap.com:金山区| www.yuezhan88.com:南华县| www.brilliantgarmentco.com:阳信县| www.cskurumsaltuketim.com:黎川县| www.u2ee.com:筠连县| www.franczyzy.com:沭阳县| www.beautyonstage.com:福贡县| www.zsjgt.com:甘谷县| www.798666z.com:大悟县| www.blimprobotics.com:香河县| www.v9176.com:江源县| www.beckymoe.com:大方县| www.galbia.com:河西区| www.skywzpt.com:印江| www.lumicphoto.com:梁山县|