<rt id="6xf8v"></rt>

       <rt id="6xf8v"></rt>
      1. 小學生作文大全 -> 四年級作文 -> 含淚的笑

       含淚的笑

      2.  
      3.  
      4. huān
      5. xiào
      6. shì
      7. liǎng
      8. zhǒng
      9. xiàng
      10. fǎn
      11. de
      12. qíng
      13. gǎn
      14.  
      15. shì
      16. shí
      17. me
      18. ràng
      19.  歡笑與哭泣是兩種相反的情感,是什么讓
      20. zài
      21. huān
      22. xiào
      23. zhōng
      24. bǎo
      25. hán
      26. zhe
      27. suān
      28. de
      29. lèi
      30. shuǐ
      31.  
      32. zhè
      33. yóu
      34. ràng
      35. 你在歡笑中飽含著酸澀的淚水?這不由地讓我
      36. xiǎng
      37. zuì
      38. jìn
      39. shēng
      40. de
      41. jiàn
      42. shì
      43.  
      44. 想起最近發生的一件事。
      45.  
      46.  
      47. tiān
      48. zhōng
      49.  
      50. zhèng
      51. zuò
      52. zài
      53. chuāng
      54. qián
      55. yōu
      56. xián
      57. xiě
      58.  那一天中午,我正坐在窗前悠閑自得地寫
      59. zhe
      60. zuò
      61. wén
      62.  
      63. rán
      64.  
      65. tīng
      66. jiàn
      67. cóng
      68. lóu
      69. shàng
      70. chuán
      71. lái
      72. le
      73. zhèn
      74. zhèn
      75. dòng
      76. 著作文。突然,我聽見從樓上傳來了一陣陣動
      77. huà
      78. piàn
      79. de
      80. yīn
      81.  
      82. xīn
      83. àn
      84. chēng
      85. hǎo
      86.  
      87. děng
      88. xiě
      89. wán
      90. zuò
      91. wén
      92. hòu
      93. 畫片的音樂,心里暗自稱好:等我寫完作文后
      94.  
      95. jiù
      96. kàn
      97. diàn
      98. shì
      99.  
      100.  
      101. guāng
      102. pàn
      103. guāng
      104. niú
      105.  
      106. juǎn
      107. léi
      108. tào
      109. tán
      110. ,就去看電視?O胱畔胱牛?倚睦錈雷套痰模
      111.  
      112.  
      113. tàn
      114.  
      115. jiā
      116. bān
      117.  
      118. shì
      119. mèng
      120. diān
      121. róng
      122. ōu
      123. shū
      124.  
      125. shān
      126. lán
      127. guǐ
      128. ?⒖嘆?翊笳瘢?氏戮禿孟癲茸歐紓?煽斕匭
      129. yào
      130. nǎo
      131. lóng
      132. 雌鷂惱隆
      133.  
      134.  
      135. biān
      136. xiě
      137. biān
      138. yán
      139. shuō
      140.  
      141.  
      142.    
      143. xiá
      144. shāo
      145. yào
      146.  我邊寫邊自言自語地說:“耶*砩暇涂梢鑰
      147. chuī
      148. yǒng
      149. bìng
      150.  
      151. sūn
      152. móu
      153. bèi
      154. yǐng
      155.  
      156. ān
      157. huī
      158. shěn
      159. yuán
      160. kòu
      161. 吹縭永病!閉飧鍪焙潁?業幕氨徽駒諗員叩穆
      162. miǎo
      163. zhù
      164.  
      165.  
      166. shuǎ
      167.  
      168.  
      169. xiān
      170. jiē
      171. dàng
      172. kuì
      173. hái
      174. ào
      175.  
      176. xiǎn
      177. xián
      178. guǐ
      179. cōng
      180. 杪杼??耍??纖嗟廝檔潰骸澳鬩?險嫻匭囪
      181. jiàn
      182.  
      183. chuáng
      184. huǎn
      185. méng
      186. qiě
      187.  
      188. dǎo
      189.  
      190.  
      191. bèi
      192. sǒng
      193. bèi
      194. nài
      195. shàn
      196. huà
      197. 劍?床緩檬且?倒さ泥蕖!貝聳鋇奈銥擅話崖
      198. miǎo
      199. àn
      200. páng
      201. zhēng
      202.  
      203. huǎng
      204. nào
      205. hái
      206. pāo
      207. yuē
      208. hào
      209. wán
      210. huán
      211. xiá
      212. wěi
      213. 杪璧幕胺旁諦睦錚?恍鬧還俗拋約耗芄桓峽煒
      214. chuī
      215. yīng
      216.  
      217.  
      218. bāo
      219.  
      220. shuǎ
      221.  
      222. shì
      223. shí
      224. xiān
      225. yóu
      226. guǐ
      227. chuō
      228. 吹縭櫻??煲?崳擦耍?伊柿什薟蕕匭戳思父
      229. hòu
      230. zhèng
      231.  
      232. nán
      233. mào
      234. hàn
      235. còu
      236.  
      237. huī
      238.  
      239. huái
      240. xiāo
      241. tuō
      242. xīn
      243. shù
      244.  
      245. còu
      246. 鱟鄭?南耄悍湊?灰?懷鮒魈餼托辛恕O臚輳
      247.  
      248. tǒng
      249. xùn
      250. yóu
      251. yōng
      252. jiǎo
      253. sōu
      254. huái
      255. zhé
      256.  
      257. xiū
      258. béng
      259. miǎo
      260. zhǐ
      261.  
      262. chù
      263. ?揖桶馴咀尤擁攪艘槐摺U饈甭杪枳吡斯?矗
      264.  
      265. xiōng
      266.  
      267. sòng
      268. yáo
      269.  
      270.  
      271. chī
      272.  
      273. chī
      274. móu
      275. jīng
      276.  
      277. xíng
      278. guà
      279. liáo
      280. chǔ
      281. ?兇×宋遙??蚩?魑謀荊?邢傅卦畝療鵠礎
      282.  
      283.  
      284. zhì
      285. miǎo
      286. yòu
      287.  
      288. háng
      289.  
      290. huà
      291. mào
      292. N曳⑾致杪柚迤鵒嗣紀罰?睦鎘行┎話駁叵耄
      293. hàn
      294. jiàng
      295. cōng
      296.  
      297. shuǎ
      298.  
      299. huàn
      300. lǒu
      301. chuī
      302. móu
      303. huǎng
      304. xīn
      305. 旱降自趺囪?耍?岵換嶁吹牟恍心兀
      306.  
      307.  
      308.  
      309. zhè
      310. piān
      311. wén
      312. zhāng
      313. xiě
      314. háng
      315. ya
      316.  
      317. nèi
      318. róng
      319. luó
      320.  “你這篇文章寫得不行呀!內容不符合邏
      321.  
      322. jian
      323. zhòng
      324. xiě
      325.  
      326.  
      327. fàng
      328. xià
      329. běn
      330.  
      331.  
      332. yào
      333. 輯,我建議你重寫!”媽媽放下本子,“你要
      334. xīn
      335. duō
      336. duō
      337. fàng
      338. zài
      339. xué
      340. shàng
      341.  
      342. néng
      343. zǒng
      344. shì
      345. sān
      346. xīn
      347. èr
      348.  
      349. tīng
      350. 把心多多放在學習上,不能總是三心二意,聽
      351. jiàn
      352. méi
      353. yǒu
      354.  
      355.  
      356.  
      357. shí
      358. me
      359.  
      360. yào
      361. zhòng
      362. xiě
      363.  
      364. zěn
      365. me
      366. huì
      367. zhè
      368. yàng
      369.  
      370.  
      371. 見沒有?”“什么!要重寫,怎么會這樣?”
      372. yòu
      373. shì
      374. fèn
      375. yòu
      376. shì
      377. nán
      378. guò
      379.  
      380. nài
      381. jiē
      382. guò
      383. běn
      384.  
      385. shāng
      386. xīn
      387. 我又是氣憤又是難過,無奈地接過本子,傷心
      388. le
      389. lái
      390.  
      391. āi
      392.  
      393. hǎo
      394. kàn
      395. de
      396. dòng
      397. huà
      398. piàn
      399. pào
      400. tāng
      401. le
      402.  
      403. 地哭了起來,哎!好看的動畫片泡湯了,我不
      404. guǎn
      405. sān
      406. èr
      407. shí
      408.  
      409. jiāng
      410. zuò
      411. wén
      412. zhǐ
      413. luàn
      414. zāo
      415.  
      416. 管三七二十一,將那頁作文紙撕得亂七八糟。
      417. zǒu
      418. guò
      419. lái
      420.  
      421. zhòng
      422. xīn
      423. zhǎng
      424. shuō
      425.  
      426.  
      427. shí
      428. me
      429.  
      430. xiě
      431. 媽媽走過來,語重心長地說:“哭什么?寫不
      432. hǎo
      433. hái
      434. zhòng
      435. xiě
      436.  
      437. xiàng
      438. xìn
      439.  
      440. dìng
      441. huì
      442. chéng
      443. gōng
      444. de
      445.  
      446. 好還可以重寫,相信自己,你一定會成功的!
      447.  
      448. màn
      449. màn
      450. gàn
      451. yǎn
      452. lèi
      453.  
      454. bàn
      455. xìn
      456. bàn
      457. wèn
      458.  
      459.  
      460. zhēn
      461. de
      462. ma
      463. ”我慢慢擦干眼淚,半信半疑地問:“真的嗎
      464.  
      465.  
      466. kěn
      467. dìng
      468. diǎn
      469. diǎn
      470. tóu
      471.  
      472.  
      473. duì
      474. ya
      475.  
      476. zěn
      477. me
      478. huì
      479. piàn
      480. ?”媽媽肯定地點點頭:“對呀!我怎么會騙
      481. ne
      482.  
      483. xīn
      484. xiǎng
      485.  
      486. shuō
      487. yǒu
      488. dào
      489.  
      490. 你呢”我心里默默地想:媽媽說得有道理,遇
      491. dào
      492. kùn
      493. nán
      494. qiān
      495. wàn
      496. néng
      497. wèi
      498. ya
      499.  
      500. zhè
      501. dìng
      502. yào
      503. xiě
      504. chū
      505. 到困難我千萬不能畏懼呀,這次我一定要寫出
      506. yōu
      507. xiù
      508. de
      509. zuò
      510. wén
      511.  
      512. xiǎng
      513. dào
      514. zhè
      515. ér
      516.  
      517. yòu
      518. kāi
      519. zuò
      520. wén
      521. běn
      522.  
      523. fān
      524. 優秀的作文。想到這兒,我又打開作文本,翻
      525. kāi
      526. le
      527. zhǎn
      528. xīn
      529. de
      530.  
      531. zhòng
      532. xīn
      533. xiě
      534. le
      535. lái
      536.  
      537. 開了嶄新的一頁,重新寫了起來。
      538.  
      539.  
      540. rèn
      541. zhēn
      542. kǎo
      543. zhe
      544.  
      545. xiě
      546. le
      547. bàn
      548. de
      549. shí
      550. hòu
      551.  
      552. zěn
      553.  我認真地思考著,寫了一半的時候,我怎
      554. me
      555. zhī
      556. gāi
      557. xià
      558. le
      559.  
      560. de
      561. xīn
      562. yòu
      563. xuán
      564. le
      565. lái
      566.  
      567. 么也不知該如何下筆了,我的心又懸了起來:
      568. wán
      569. le
      570. wán
      571. le
      572.  
      573. zhè
      574. xià
      575. gāi
      576. zěn
      577. me
      578. bàn
      579. ne
      580.  
      581. nài
      582.  
      583. 完了完了,這下子該怎么辦呢!無可奈何,我
      584. zhī
      585. hǎo
      586. pīn
      587. mìng
      588. xiǎng
      589.  
      590.  
      591. xiě
      592. wán
      593. hòu
      594.  
      595. le
      596.  
      597. zěn
      598. 只好拼命地想……寫完后,自己讀了讀,可怎
      599. me
      600. jiào
      601. zhè
      602. wén
      603. zhāng
      604. de
      605. shù
      606. tài
      607. shǎo
      608. le
      609.  
      610. shí
      611. xīn
      612. yòu
      613. kāi
      614. 么也覺得這文章的字數太少了,此時心里又開
      615. shǐ
      616. zhuó
      617. lái
      618.  
      619. zhè
      620. me
      621. duǎn
      622. de
      623. wén
      624. zhāng
      625.  
      626. huì
      627. huì
      628. zài
      629. 始琢磨起來:這么短的文章,媽媽會不會再次
      630. ràng
      631. zhòng
      632. xiě
      633. ya
      634.  
      635. shàng
      636. bǎo
      637. yòu
      638. zhè
      639. néng
      640. shùn
      641. tōng
      642. guò
      643.  
      644. 讓我重寫呀?上帝保佑這次能順利地通過。我
      645. de
      646. xīn
      647. wèi
      648. chén
      649.  
      650. shì
      651. zuò
      652. wén
      653. běn
      654. jiāo
      655. gěi
      656. le
      657.  
      658. 的心里五味雜陳,于是把作文本交給了媽媽。
      659.  
      660.  
      661. pěng
      662. běn
      663.  
      664. jǐn
      665. zhāng
      666. xiǎng
      667.  
      668. ya
      669.  
      670. qiú
      671.  媽媽捧起本子,我緊張地想:媽媽呀!求
      672. bié
      673. zài
      674. ràng
      675. zhòng
      676. xiě
      677. le
      678.  
      679. yào
      680. lèi
      681. le
      682.  
      683. zhè
      684. shí
      685.  
      686. 你別再讓我重寫了,我要累死了!這時,媽媽
      687. tàn
      688. le
      689. kǒu
      690.  
      691. shuō
      692.  
      693.  
      694. hái
      695. shì
      696. háng
      697. ya
      698.  
      699. zhěng
      700. piān
      701. wén
      702. zhāng
      703. 嘆了一口氣,說:“還是不行呀,你整篇文章
      704. dōu
      705. xiě
      706. gòu
      707.  
      708. hěn
      709. duō
      710. fāng
      711. zhī
      712. shì
      713. diǎn
      714. dào
      715. ér
      716. zhǐ
      717.  
      718. āi
      719. 都寫得不夠具體,很多地方只是點到而止,唉
      720.  
      721. zhī
      722. néng
      723. zhòng
      724. xīn
      725. zài
      726. xiě
      727. piān
      728. le
      729.  
      730.  
      731.  
      732. shí
      733. me
      734.  
      735. yòu
      736. zhòng
      737. xiě
      738. !你只能重新再寫一篇了。”“什么?又重寫
      739.  
      740.  
      741. shēng
      742. shuō
      743.  
      744.  
      745. shì
      746. zài
      747. shuǎ
      748. ba
      749.  
      750. ?”我生氣地說:“你不是在耍我吧!我可不
      751. shì
      752. tuán
      753. de
      754. hóu
      755.  
      756.  
      757. qiǎng
      758. huí
      759. běn
      760.  
      761. fèn
      762. tiào
      763. 是馬戲團里的猴子!”我搶回本子,氣憤地跳
      764. lái
      765.  
      766. liǎng
      767. dào
      768.  
      769. quán
      770. shuǐ
      771.  
      772. zhǐ
      773. zhù
      774.  
      775. huá
      776. huá
      777.  
      778. liú
      779. le
      780. xià
      781. 起來,兩道“泉水”止不住地“嘩嘩”流了下
      782. lái
      783.  
      784. mén
      785. zhòng
      786. zhòng
      787. guān
      788. shàng
      789. le
      790.  
      791. shī
      792. luò
      793. huí
      794. dào
      795. shū
      796. zhuō
      797. páng
      798. 來。我把門重重地關上了,失落地回到書桌旁
      799.  
      800.  
      801.  
      802. diū
      803. diào
      804. shǒu
      805. de
      806. zuò
      807. wén
      808. běn
      809.  
      810. tǎng
      811. zài
      812. shā
      813. xiǎng
      814.  
      815. chén
      816.  我丟掉手里的作文本,躺在沙發里想:陳
      817. yún
      818. xīn
      819.  
      820. zěn
      821. me
      822. zhè
      823. me
      824. bèn
      825.  
      826. lián
      827. zuò
      828. wén
      829. dōu
      830. xiě
      831. hǎo
      832.  
      833. zhè
      834. 蕓昕,你怎么這么笨?連個作文都寫不好。這
      835. shí
      836.  
      837. zài
      838. zǒu
      839. le
      840. jìn
      841. lái
      842.  
      843. zhòng
      844. xīn
      845. zhǎng
      846. shuō
      847.  
      848.  
      849. shī
      850. 時,媽媽再次走了進來,語重心長地說:“失
      851. bài
      852. shì
      853. chéng
      854. gōng
      855. zhī
      856.  
      857. hěn
      858. duō
      859. shì
      860. qíng
      861. chéng
      862. gōng
      863. de
      864. guò
      865. chéng
      866. dōu
      867. shì
      868. 敗是成功之母,很多事情成功的過程都不是一
      869. fān
      870. fēng
      871. shùn
      872. de
      873.  
      874.  
      875. shēng
      876. tóu
      877. niǔ
      878. xiàng
      879. biān
      880.  
      881. jiàn
      882. jiàn
      883. kāi
      884. 帆風順的。”我生氣地把頭扭向一邊,漸漸開
      885. shǐ
      886. tīng
      887. shuō
      888. de
      889. xiē
      890. zhì
      891. míng
      892. yán
      893.  
      894.  
      895. piàn
      896. rén
      897.  
      898. gāng
      899. 始不聽媽媽說的那些至理名言,“你騙人,剛
      900. cái
      901. shuō
      902. le
      903. xiē
      904. huà
      905.  
      906. hái
      907. shì
      908. méi
      909. yǒu
      910. chéng
      911. gōng
      912. ya
      913.  
      914.  
      915.  
      916. 才你說了那些話,我還是沒有成功呀?”“那
      917. zhī
      918. shì
      919. méi
      920. yǒu
      921. nài
      922. xīn
      923. zhuān
      924. xīn
      925. xiě
      926.  
      927. xiàn
      928. zài
      929. shì
      930. zài
      931. liàn
      932.  
      933. 只是你沒有耐心地專心寫,現在你是在練筆,
      934. duō
      935. xiě
      936. biàn
      937. duì
      938. méi
      939. yǒu
      940. huài
      941. chù
      942.  
      943. měi
      944. xiě
      945. huì
      946. xiàn
      947. wén
      948. 多寫幾遍對你沒有壞處,每寫一次你會發現文
      949. zhāng
      950. zài
      951. shēng
      952. biàn
      953. huà
      954.  
      955. dōu
      956. zài
      957. duàn
      958. jìn
      959. ya
      960.  
      961. yào
      962. 章在發生變化,自己都在不斷地進步呀!你要
      963. duì
      964. yǒu
      965. gòu
      966. de
      967. xìn
      968. xīn
      969.  
      970. xiàng
      971. xìn
      972.  
      973. zhī
      974. yào
      975. rèn
      976. zhēn
      977. 對自己有足夠的信心,媽媽相信你,只要認真
      978.  
      979. dìng
      980. néng
      981. xiě
      982. hǎo
      983. zhè
      984. piān
      985. wén
      986. zhāng
      987. de
      988.  
      989. jiā
      990. yóu
      991.  
      992.  
      993. 努力,一定能寫好這篇文章的,加油!”媽媽
      994. qīng
      995. qīng
      996. le
      997. de
      998. nǎo
      999. dài
      1000.  
      1001. màn
      1002. màn
      1003. tái
      1004. tóu
      1005.  
      1006. gàn
      1007. 輕輕摸了摸我的腦袋,我慢慢地抬起頭,擦干
      1008. liǎn
      1009. shàng
      1010. de
      1011. lèi
      1012. shuǐ
      1013.  
      1014. xiàng
      1015. xìn
      1016. bèn
      1017.  
      1018. huò
      1019. quē
      1020. shǎo
      1021. de
      1022. 臉上的淚水,媽媽相信我不笨,或許我缺少的
      1023. shì
      1024. nài
      1025. xīn
      1026. jiān
      1027. qiáng
      1028. de
      1029.  
      1030. le
      1031. yǒng
      1032.  
      1033. zhòng
      1034. xīn
      1035. zuò
      1036. 是耐心和堅強的毅力。我鼓起了勇氣,重新坐
      1037. zài
      1038. zhuō
      1039. qián
      1040.  
      1041. kāi
      1042. bèi
      1043. huài
      1044. de
      1045. zuò
      1046. wén
      1047. běn
      1048.  
      1049. zhòng
      1050. xīn
      1051. kāi
      1052. shǐ
      1053. 在桌前,打開已被我撕壞的作文本,重新開始
      1054. de
      1055. chuàng
      1056. zuò
      1057.  
      1058. dìng
      1059. le
      1060. dìng
      1061. qíng
      1062.  
      1063. shí
      1064.    
      1065. miǎo
      1066. āi
      1067.  
      1068. 我的創作。我定了定情緒,時刻記*杪璧幕埃?
      1069. xūn
      1070. yuàn
      1071.  
      1072. luè
      1073. huī
      1074. jǐng
      1075. xīng
      1076. wèi
      1077. yōu
      1078. ruì
      1079.  
      1080. chuī
      1081. mèi
      1082. qiāo
      1083.  
      1084. 獯撾業哪院@鋝輝儆腥魏臥幽睿?吹媚敲醋ㄐ
      1085. nào
      1086. lún
      1087. jīng
      1088.  
      1089. jǐn
      1090. liú
      1091. huáng
      1092.  
      1093. méi
      1094. jiǎo
      1095. yōng
      1096. wèi
      1097. wèi
      1098. nuó
      1099. jiǎo
      1100.  
      1101. 鬧輪荊?堇鎦惶?玫絞敝擁未鸕未鸕慕挪繳?
      1102. huán
      1103. zhèng
      1104.  
      1105.  
      1106. zhēn
      1107.  
      1108.  
      1109. huàn
      1110. méi
      1111.  
      1112. chī
      1113. nào
      1114. zhǎo
      1115. guì
      1116. shuǎ
      1117.  
      1118. 閡環鄭??幀??瘓煤螅?魑鬧沼諦賜炅耍?
      1119. yuē
      1120. tán
      1121.  
      1122.  
      1123. xìn
      1124. liàng
      1125. sōu
      1126. huái
      1127. liáng
      1128.  
      1129. mào
      1130. ào
      1131. jiǎo
      1132.  
      1133. 易約涸諦睦錟??囟亮艘槐椋?醯帽惹傲狡?
      1134. méi
      1135. chēn
      1136. shuǎ
      1137.  
      1138. xuè
      1139. qiào
      1140. huán
      1141.  
      1142. miǎo
      1143. chēn
      1144.  
      1145. bèi
      1146. jiǎo
      1147. miǎo
      1148. 枚嗔耍?謔俏矣賂業亟桓?寺杪琛V鋇鉸杪榪
      1149. nài
      1150. nǎo
      1151. lǒng
      1152.  
      1153. chéng
      1154. xià
      1155. dòng
      1156. jun4
      1157. sòng
      1158. láo
      1159. kàng
      1160.  
      1161. huān
      1162. nán
      1163.  
      1164. 賜晡業奈惱攏?成下凍雋誦牢亢吐?獾男θ菔
      1165. bǎo
      1166.  
      1167. shài
      1168.  
      1169.  
      1170.  
      1171.  
      1172. chù
      1173.  
      1174. qiě
      1175. huàn
      1176. tāo
      1177.  
      1178. 保?曬?玻∥銥?牡靨?似鵠矗?且豢濤銥?
      1179. guǐ
      1180.  
      1181. shuǎ
      1182.  
      1183. qiě
      1184. huàn
      1185. tāo
      1186. nán
      1187.  
      1188. è
      1189. le
      1190. gāng
      1191. pàn
      1192. cāng
      1193. méi
      1194. tuǒ
      1195. yuàn
      1196. 牡匭α耍?且豢濤業難劬?鍔了缸畔蒼煤妥院
      1197. lài
      1198.  
      1199. 賴睦嶧ā
      1200.  
      1201.  
      1202. jīng
      1203. fēng
      1204. zěn
      1205. néng
      1206. jiàn
      1207. cǎi
      1208. hóng
      1209.  
      1210. dāng
      1211. men
      1212. jīng
      1213. cuò
      1214. shé
      1215.  不經歷風雨怎能見彩虹?當我們歷經挫折
      1216. shī
      1217. bài
      1218. huò
      1219. chéng
      1220. gōng
      1221. shí
      1222.  
      1223. ràng
      1224. men
      1225. jìn
      1226. qíng
      1227. huān
      1228. xiào
      1229. ba
      1230. 與失敗獲得成功時,讓我們一起盡情地歡笑吧
      1231.  
      1232. ràng
      1233. men
      1234. jìn
      1235. qíng
      1236. huī
      1237. yuè
      1238. de
      1239. lèi
      1240. shuǐ
      1241. ba
      1242.  
      1243. ,讓我們一起盡情揮灑喜悅的淚水吧!
        
       無注音版:含淚的笑
        
        歡笑與哭泣是兩種相反的情感,是什么讓你在歡笑中飽含著酸澀的淚水?這不由地讓我想起最近發生的一件事。
        那一天中午,我正坐在窗前悠閑自得地寫著作文。突然,我聽見從樓上傳來了一陣陣動畫片的音樂,心里暗自稱好:等我寫完作文后,就去看電視?O胱畔胱牛?倚睦錈雷套痰模?⒖嘆?翊笳瘢?氏戮禿孟癲茸歐紓?煽斕匭雌鷂惱隆
        我邊寫邊自言自語地說:“耶*砩暇涂梢鑰吹縭永病!閉飧鍪焙潁?業幕氨徽駒諗員叩穆杪杼??耍??纖嗟廝檔潰骸澳鬩?險嫻匭囪劍?床緩檬且?倒さ泥蕖!貝聳鋇奈銥擅話崖杪璧幕胺旁諦睦錚?恍鬧還俗拋約耗芄桓峽煒吹縭櫻??煲?崳擦耍?伊柿什薟蕕匭戳思父鱟鄭?南耄悍湊?灰?懷鮒魈餼托辛恕O臚輳?揖桶馴咀尤擁攪艘槐摺U饈甭杪枳吡斯?矗?兇×宋遙??蚩?魑謀荊?邢傅卦畝療鵠礎N曳⑾致杪柚迤鵒嗣紀罰?睦鎘行┎話駁叵耄旱降自趺囪?耍?岵換嶁吹牟恍心兀
        “你這篇文章寫得不行呀!內容不符合邏輯,我建議你重寫!”媽媽放下本子,“你要把心多多放在學習上,不能總是三心二意,聽見沒有?”“什么!要重寫,怎么會這樣?”我又是氣憤又是難過,無奈地接過本子,傷心地哭了起來,哎!好看的動畫片泡湯了,我不管三七二十一,將那頁作文紙撕得亂七八糟。媽媽走過來,語重心長地說:“哭什么?寫不好還可以重寫,相信自己,你一定會成功的!”我慢慢擦干眼淚,半信半疑地問:“真的嗎?”媽媽肯定地點點頭:“對呀!我怎么會騙你呢”我心里默默地想:媽媽說得有道理,遇到困難我千萬不能畏懼呀,這次我一定要寫出優秀的作文。想到這兒,我又打開作文本,翻開了嶄新的一頁,重新寫了起來。
        我認真地思考著,寫了一半的時候,我怎么也不知該如何下筆了,我的心又懸了起來:完了完了,這下子該怎么辦呢!無可奈何,我只好拼命地想……寫完后,自己讀了讀,可怎么也覺得這文章的字數太少了,此時心里又開始琢磨起來:這么短的文章,媽媽會不會再次讓我重寫呀?上帝保佑這次能順利地通過。我的心里五味雜陳,于是把作文本交給了媽媽。
        媽媽捧起本子,我緊張地想:媽媽呀!求你別再讓我重寫了,我要累死了!這時,媽媽嘆了一口氣,說:“還是不行呀,你整篇文章都寫得不夠具體,很多地方只是點到而止,唉!你只能重新再寫一篇了。”“什么?又重寫?”我生氣地說:“你不是在耍我吧!我可不是馬戲團里的猴子!”我搶回本子,氣憤地跳起來,兩道“泉水”止不住地“嘩嘩”流了下來。我把門重重地關上了,失落地回到書桌旁。
        我丟掉手里的作文本,躺在沙發里想:陳蕓昕,你怎么這么笨?連個作文都寫不好。這時,媽媽再次走了進來,語重心長地說:“失敗是成功之母,很多事情成功的過程都不是一帆風順的。”我生氣地把頭扭向一邊,漸漸開始不聽媽媽說的那些至理名言,“你騙人,剛才你說了那些話,我還是沒有成功呀?”“那只是你沒有耐心地專心寫,現在你是在練筆,多寫幾遍對你沒有壞處,每寫一次你會發現文章在發生變化,自己都在不斷地進步呀!你要對自己有足夠的信心,媽媽相信你,只要認真努力,一定能寫好這篇文章的,加油!”媽媽輕輕摸了摸我的腦袋,我慢慢地抬起頭,擦干臉上的淚水,媽媽相信我不笨,或許我缺少的是耐心和堅強的毅力。我鼓起了勇氣,重新坐在桌前,打開已被我撕壞的作文本,重新開始我的創作。我定了定情緒,時刻記*杪璧幕埃?獯撾業哪院@鋝輝儆腥魏臥幽睿?吹媚敲醋ㄐ鬧輪荊?堇鎦惶?玫絞敝擁未鸕未鸕慕挪繳?閡環鄭??幀??瘓煤螅?魑鬧沼諦賜炅耍?易約涸諦睦錟??囟亮艘槐椋?醯帽惹傲狡?枚嗔耍?謔俏矣賂業亟桓?寺杪琛V鋇鉸杪榪賜晡業奈惱攏?成下凍雋誦牢亢吐?獾男θ菔保?曬?玻∥銥?牡靨?似鵠矗?且豢濤銥?牡匭α耍?且豢濤業難劬?鍔了缸畔蒼煤妥院賴睦嶧ā
        不經歷風雨怎能見彩虹?當我們歷經挫折與失敗獲得成功時,讓我們一起盡情地歡笑吧,讓我們一起盡情揮灑喜悅的淚水吧!


       小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

       Powered by 小學生作文大全www.sb-uss.com© 2012 www.sb-uss.com Inc.
       Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


       梦幻分分彩 www.considerthereasons.com:获嘉县| www.ourmanufacturers.com:大田县| www.germanincubator.net:长子县| www.dickalerts.com:阳东县| www.tianhaoyule.com:五峰| www.dghuayao.com:从化市| www.zjmsjt.com:日照市| www.felixcaneinc.com:湘潭县| www.xfshh.com:建水县| www.blogbebas.com:眉山市| www.fanliboke.com:准格尔旗| www.ericagarliebphotography.com:丹东市| www.xvideogaytube.com:嵩明县| www.asenim.org:温宿县| www.lxglc.cn:阳原县| www.amysplaceforyouth.org:南平市| www.15590742199.com:囊谦县| www.5i3b.com:潞城市| www.alarmsunrise.com:佛学| www.crimson-room.net:阿拉善盟| www.zshxyl.com:梅河口市| www.coralgablesrealtor.com:隆安县| www.hg81789.com:德兴市| www.miaomi20.com:绍兴县| www.twoland-tech.com:芦溪县| www.dropscience.net:资溪县| www.jordantrainerprime.com:嘉兴市| www.g3676.com:华蓥市| www.huanhua168.com:海安县| www.braedenarnold.com:威信县| www.g7552.com:娄烦县| www.cxqht.cn:鄂州市| www.mgxsp.com:西乌珠穆沁旗| www.alishaallport.com:长武县| www.ah-zszs.com:瓦房店市| www.hg61456.com:璧山县| www.henglian-sh.com:穆棱市| www.fooool.com:南陵县| www.teknikellermakina.com:甘孜县| www.ef787.com:会东县| www.586652.com:观塘区| www.tl0553.com:昌宁县| www.eyemok.com:德钦县| www.creantik.com:儋州市| www.newclassicsingers.org:温州市| www.popitaragones.com:北海市| www.mfcsj.com:禹城市| www.go115.com:梅河口市| www.nzlvisa.com:呼玛县| www.shishibo4646.com:嘉兴市| www.aljammali.com:辽源市| www.santiagopalacios.com:普兰店市| www.palliaclubekm.com:托克托县| www.o-pipe.com:淅川县| www.ikemax.com:崇文区| www.unirci.com:进贤县| www.wkdlc.com:灵台县| www.v9176.com:翼城县| www.jsxzzt.com:孟州市| www.cp9776.com:吴旗县| www.cp5159.com:桦甸市| www.lunarpaegs.com:克山县| www.ingilizcesarkilar.com:武隆县| www.sulamalisjogja.com:龙井市| www.borealmatters.org:九江县| www.wldzdp.com:化德县| www.zzgezhi.com:陇川县| www.wobocai.com:布拖县| www.appstoremarketingpro.com:疏附县| www.azzurroscipioni.com:台北县| www.whatschimp.com:马山县| www.hunantailift.com:东海县| www.hg79456.com:阿瓦提县| www.cherrystonesoftware.com:天台县| www.spaziotrearredamenti.com:龙泉市| www.asecondsecond.com:百色市| www.zhjdyx.com:乌什县| www.8689msc.com:夏津县| www.catdossettboudoir.com:盐池县| www.xianglinhe.com:正蓝旗| www.divided-games.com:紫金县| www.rightics.com:长沙县| www.bbcgj.com:诸暨市| www.charitybackpackers.com:仪征市|