<rt id="6xf8v"></rt>

       <rt id="6xf8v"></rt>
      1. 小學生作文大全 -> 想象作文 -> 戰斗小精靈第一集魔幻之旅

       戰斗小精靈第一集魔幻之旅

      2.  
      3.  
      4. líng
      5. líng
      6. líng
      7. fàng
      8. xué
      9. le
      10. fàng
      11. xué
      12. le
      13. xiàn
      14. zài
      15. shì
      16.    
      17. diǎn
      18.       
      19. fèn
      20. zhèng
      21. shì
      22. fàng
      23. xué
      24.  鈴玲玲放學了放學了現在是530分正是放學
      25. de
      26. shí
      27. jiān
      28. zài
      29. fàng
      30. xué
      31. de
      32. shàng
      33. zǒu
      34. zhe
      35. nán
      36. hái
      37. hái
      38. 的時間在放學的路上走著一個男孩和一個女孩
      39. men
      40. shì
      41. hǎo
      42. péng
      43. yǒu
      44. hái
      45. duì
      46. nán
      47. hái
      48. shuō
      49. xiǎo
      50. guāng
      51. tīng
      52. shuō
      53. duì
      54. miàn
      55. yǒu
      56. 他們是好朋友那女孩對男孩說小光聽說對面有
      57. jiā
      58. xīn
      59. kāi
      60. zhāng
      61. de
      62. diàn
      63. men
      64. kàn
      65. kàn
      66. ba
      67. xiǎo
      68. guāng
      69. duì
      70. hái
      71. xìng
      72. 家新開張的店我們去看看吧小光對那個女孩興
      73. fèn
      74. shuō
      75. hǎo
      76. zǒu
      77. ba
      78. qiàn
      79. qiàn
      80. kuài
      81. děng
      82. děng
      83. 奮地說好走吧茜茜快等等我
      84.  
      85.  
      86. shì
      87. jiā
      88. xiǎo
      89. wán
      90. diàn
      91. diàn
      92. zhǔ
      93. shì
      94. méng
      95. zhe
      96. miàn
      97. de
      98. hēi
      99. rén
      100.  那是家小玩意店店主是個蒙著面的黑衣人
      101. xiǎo
      102. guāng
      103. qiàn
      104. qiàn
      105. zǒu
      106. jìn
      107. lín
      108. láng
      109. mǎn
      110. de
      111. shāng
      112. pǐn
      113. ràng
      114. men
      115. 小光和茜茜走進去琳瑯滿目的商品讓他們目不
      116. xiá
      117. jiē
      118. diàn
      119. zhǔ
      120. wēn
      121. duì
      122. men
      123. shuō
      124. kāi
      125. zhāng
      126. tiān
      127. quán
      128. miǎn
      129. fèi
      130. 暇接店主溫和地對他們說開張第一天全部免費
      131. jìn
      132. qíng
      133. tiāo
      134. xuǎn
      135. ba
      136. duì
      137. le
      138. men
      139. guò
      140. lái
      141. diàn
      142. zhǔ
      143. dài
      144. xiǎo
      145. guāng
      146. qiàn
      147. qiàn
      148. jìn
      149. 盡情挑選吧對了你們過來店主帶小光和茜茜進
      150. le
      151. jiān
      152. xiǎo
      153. hēi
      154. mén
      155. guān
      156. shàng
      157. kāi
      158. dēng
      159. liǎng
      160. dàn
      161. gěi
      162. 入了一間小黑屋把門關上打開燈把兩顆蛋遞給
      163. men
      164. huà
      165. yǒu
      166. shuǐ
      167. de
      168. àn
      169. huà
      170. yǒu
      171. de
      172. àn
      173. 他們一顆畫有水滴的圖案一顆畫有葉子的圖案
      174. zhè
      175. shí
      176. diàn
      177. zhǔ
      178. duì
      179. men
      180. shuō
      181. zhè
      182. shì
      183. zhè
      184. de
      185. zhèn
      186. diàn
      187. zhī
      188. bǎo
      189. jīn
      190. jiàn
      191. 這時店主對他們說這是我這的鎮店之寶今日見
      192. men
      193. yǒu
      194. yuán
      195. jiù
      196. men
      197. sòng
      198. gěi
      199. men
      200. le
      201. xiè
      202. xiè
      203. xiè
      204. 你們和我有緣我就把它們送給你們了謝謝你謝
      205. xiè
      206. xiǎo
      207. guāng
      208. qiàn
      209. qiàn
      210. lián
      211. lián
      212. diǎn
      213. tóu
      214. 謝你小光和茜茜連連點頭
      215.  
      216.  
      217. xiǎo
      218. guāng
      219. qiàn
      220. qiàn
      221. dào
      222. bié
      223. hòu
      224. xiǎo
      225. guāng
      226. zhào
      227. cháng
      228. de
      229. kǎo
      230.  小光和茜茜到別后小光照常去他爸爸的考
      231. yán
      232. jiū
      233. suǒ
      234. gāng
      235. jìn
      236. mén
      237. jiù
      238. xìng
      239. chōng
      240. chōng
      241. pǎo
      242. guò
      243. lái
      244. 古研究所他剛一進門他爸爸就興沖沖地跑過來
      245. duì
      246. xiǎo
      247. guāng
      248. shuō
      249. jīng
      250. tiān
      251. xiàn
      252. jīng
      253. tiān
      254. xiàn
      255. ā
      256. xiǎo
      257. guāng
      258. huǎn
      259. zhù
      260. 對小光說驚天大發現驚天大發現啊小光緩和住
      261. de
      262. qíng
      263. wèn
      264. zěn
      265. me
      266. le
      267. lǎo
      268. shì
      269. shì
      270. yòu
      271. yǒu
      272. shí
      273. me
      274. 他爸爸的情緒問怎么了老爸是不是又有什么發
      275. xiàn
      276. ā
      277. xīn
      278. ruò
      279. kuáng
      280. shuō
      281. kàn
      282. zhè
      283. shí
      284. bēi
      285. kuài
      286. shí
      287. bēi
      288. 現啊他爸爸欣喜若狂地說你看這石碑一塊石碑
      289. zěn
      290. me
      291. le
      292. zhè
      293. kuài
      294. shí
      295. bēi
      296. shàng
      297. de
      298. wén
      299. shì
      300. rén
      301. xiě
      302. de
      303. dàn
      304. zhè
      305. 怎么了這快石碑上的文字是人寫的但距估計這
      306. xiē
      307. wén
      308. jīn
      309. yǒu
      310.       
      311. nián
      312. ā
      313. shí
      314. lián
      315. kǒng
      316. lóng
      317. dōu
      318. méi
      319. chū
      320. xiàn
      321. zěn
      322. me
      323. 些文字距今有10億年啊那時連恐龍都沒出現怎么
      324. néng
      325. yǒu
      326. rén
      327. zài
      328. shàng
      329. xiě
      330. wén
      331. ne
      332. dàn
      333. men
      334. zhè
      335. méi
      336. rén
      337. néng
      338. kàn
      339. 可能有人在上寫文字呢但我們這沒一個人能看
      340. dǒng
      341. zhè
      342. zhǒng
      343. wén
      344. gèng
      345. bié
      346. shuō
      347. zhè
      348. hái
      349. le
      350. ān
      351. fàng
      352. de
      353. xiǎo
      354. 懂這種文字更別說你這個孩子了可不安放的小
      355. guāng
      356. zài
      357. xīn
      358. yào
      359. kàn
      360. dǒng
      361. zhè
      362. zhǒng
      363. wén
      364. 光在心里打賭要看懂這種文字
      365.  
      366.  
      367. yīn
      368. wéi
      369. xiǎo
      370. guāng
      371. de
      372. jiā
      373. jiù
      374. shì
      375. zhè
      376. kǎo
      377. yán
      378. jiū
      379. suǒ
      380. suǒ
      381. xiǎo
      382. guāng
      383.  因為小光的家就是這考古研究所所以小光
      384. bàn
      385. lái
      386. zhǎo
      387. dào
      388. le
      389. kuài
      390. shí
      391. bēi
      392. gāng
      393. pèng
      394. shí
      395. bēi
      396. jiù
      397. fēi
      398. 半夜起來找到了那塊石碑可他剛一碰石碑就飛
      399. le
      400. lái
      401. bìng
      402. zài
      403. xiǎo
      404. guāng
      405. miàn
      406. qián
      407. zhè
      408. shí
      409. shí
      410. bēi
      411. chuán
      412. chū
      413. le
      414. shēng
      415. yīn
      416. 了起來并立在小光面前這時石碑里傳出了聲音
      417. qīn
      418. ài
      419. de
      420. zhàn
      421. shén
      422. yǒng
      423. shì
      424. hǎo
      425. dāng
      426. xiàn
      427. zhè
      428. kuài
      429. shí
      430. bēi
      431. shí
      432. 親愛的戰神勇士你好當你發現這塊石碑時你一
      433. dìng
      434. hěn
      435. jīng
      436. guò
      437. bié
      438. hài
      439. zhè
      440. kuài
      441. shí
      442. bēi
      443. zhī
      444. bèi
      445. zhàn
      446. shén
      447. yǒng
      448. shì
      449. pèng
      450. 定很驚訝不過別害怕這塊石碑只被戰神勇士碰
      451. dào
      452. cái
      453. huì
      454. yǒu
      455. gǎn
      456. yīng
      457. rén
      458. pèng
      459. shì
      460. xiào
      461. de
      462. xiàn
      463. zài
      464. jīng
      465. líng
      466. jiè
      467. zhèng
      468. 到才會有感應其他人碰是無效的現在精靈界正
      469. shòu
      470. dào
      471. qián
      472. suǒ
      473. wèi
      474. yǒu
      475. de
      476. wēi
      477. bèi
      478. xuǎn
      479. zhào
      480. de
      481. zhàn
      482. shén
      483. yǒng
      484. shì
      485. dài
      486. shàng
      487. 受到前所未有的大危機被選召的戰神勇士帶上
      488. de
      489. zhàn
      490. shén
      491. hǎo
      492. huǒ
      493. bàn
      494. lái
      495. bāng
      496. zhù
      497. zhè
      498. shì
      499. jiè
      500. ba
      501. xiǎo
      502. guāng
      503. hái
      504. méi
      505. huí
      506. 你的戰神好伙伴來幫助這個世界吧小光還沒回
      507. guò
      508. shén
      509. lái
      510. jiù
      511. bèi
      512. jìn
      513. le
      514. tiáo
      515. cǎi
      516. de
      517. suì
      518. dào
      519. bèi
      520. hòu
      521. hái
      522. 過神來就被吸近了一條七彩的隧道里他背后還
      523. gēn
      524. zhe
      525. diàn
      526. zhǔ
      527. gěi
      528. de
      529. dàn
      530. hòu
      531. lái
      532. jiù
      533. yūn
      534. le
      535. guò
      536. 跟著店主給他的蛋后來他就暈了過去
      537.  
      538.  
      539. dāng
      540. xǐng
      541. lái
      542. shí
      543. zhèng
      544. tǎng
      545. zài
      546. piàn
      547. cǎo
      548. shàng
      549. zhàn
      550. lái
      551.  當他醒來時他正躺在一片草地上他站起來
      552. kàn
      553. zhōu
      554. wéi
      555. quán
      556. shì
      557. xíng
      558. guài
      559. zhuàng
      560. ér
      561. zài
      562. zǒu
      563. lái
      564. zǒu
      565. de
      566. shēng
      567. zhè
      568. 一看周圍全是奇形怪狀而在走來走去的生物這
      569. shí
      570. chuān
      571. zhe
      572. zhuāng
      573. de
      574. gāo
      575. nán
      576. rén
      577. pǎo
      578. le
      579. guò
      580. lái
      581. zhōng
      582. 時幾個穿著奇裝異服的高大男人跑了過來其中
      583. rén
      584. wèn
      585. xiǎo
      586. guāng
      587. shì
      588. shuí
      589. cóng
      590. lái
      591. zěn
      592. me
      593. cóng
      594. lái
      595. méi
      596. jiàn
      597. guò
      598. 一個人問小光你是誰從那里來怎么從來沒見過
      599. xiǎo
      600. guāng
      601. jīng
      602. kàn
      603. zhe
      604. zhōu
      605. wéi
      606. de
      607. rén
      608. shuō
      609. jiào
      610. xiǎo
      611. guāng
      612. cóng
      613.          
      614. lái
      615. men
      616. 小光驚奇地看著周圍的人說我叫小光從XXX來你們
      617. shì
      618. shuí
      619. rán
      620. nán
      621. rén
      622. kàn
      623. jiàn
      624. le
      625. dàn
      626. wèn
      627. shì
      628. shí
      629. me
      630. zhè
      631. shì
      632. 是誰突然那男人看見了那個蛋問那是什么這是
      633. de
      634. dōng
      635. bié
      636. xiǎng
      637. zǒu
      638. nán
      639. rén
      640. zěn
      641. me
      642. gǎn
      643. jiào
      644. zhè
      645. rén
      646. yǒu
      647. diǎn
      648. 我的東西別想拿走那男人怎么感覺這人有點蹊
      649. qiāo
      650. dàn
      651. dài
      652. huí
      653. xiǎo
      654. guāng
      655. hǎn
      656. jiào
      657. 蹺把他和那個蛋帶回去小光大喊大叫爸爸媽媽
      658. men
      659. zài
      660. hái
      661. shì
      662. bèi
      663. xiē
      664. nán
      665. rén
      666. dài
      667. zǒu
      668. le
      669. 你們在哪可還是被那些男人帶走了
      670.  
      671.  
      672. zhī
      673. hòu
      674. shì
      675. qǐng
      676. kàn
      677. xià
      678.  欲知后事如何請看下集
        
       無注音版:戰斗小精靈第一集魔幻之旅
        
        鈴玲玲放學了放學了現在是5點30分正是放學的時間在放學的路上走著一個男孩和一個女孩他們是好朋友那女孩對男孩說小光聽說對面有家新開張的店我們去看看吧小光對那個女孩興奮地說好走吧茜茜快等等我
        那是家小玩意店店主是個蒙著面的黑衣人小光和茜茜走進去琳瑯滿目的商品讓他們目不暇接店主溫和地對他們說開張第一天全部免費盡情挑選吧對了你們過來店主帶小光和茜茜進入了一間小黑屋把門關上打開燈把兩顆蛋遞給他們一顆畫有水滴的圖案一顆畫有葉子的圖案這時店主對他們說這是我這的鎮店之寶今日見你們和我有緣我就把它們送給你們了謝謝你謝謝你小光和茜茜連連點頭
        小光和茜茜到別后小光照常去他爸爸的考古研究所他剛一進門他爸爸就興沖沖地跑過來對小光說驚天大發現驚天大發現啊小光緩和住他爸爸的情緒問怎么了老爸是不是又有什么發現啊他爸爸欣喜若狂地說你看這石碑一塊石碑怎么了這快石碑上的文字是人寫的但距估計這些文字距今有10億年啊那時連恐龍都沒出現怎么可能有人在上寫文字呢但我們這沒一個人能看懂這種文字更別說你這個孩子了可不安放的小光在心里打賭要看懂這種文字
        因為小光的家就是這考古研究所所以小光半夜起來找到了那塊石碑可他剛一碰石碑就飛了起來并立在小光面前這時石碑里傳出了聲音親愛的戰神勇士你好當你發現這塊石碑時你一定很驚訝不過別害怕這塊石碑只被戰神勇士碰到才會有感應其他人碰是無效的現在精靈界正受到前所未有的大危機被選召的戰神勇士帶上你的戰神好伙伴來幫助這個世界吧小光還沒回過神來就被吸近了一條七彩的隧道里他背后還跟著店主給他的蛋后來他就暈了過去
        當他醒來時他正躺在一片草地上他站起來一看周圍全是奇形怪狀而在走來走去的生物這時幾個穿著奇裝異服的高大男人跑了過來其中一個人問小光你是誰從那里來怎么從來沒見過小光驚奇地看著周圍的人說我叫小光從XXX來你們是誰突然那男人看見了那個蛋問那是什么這是我的東西別想拿走那男人怎么感覺這人有點蹊蹺把他和那個蛋帶回去小光大喊大叫爸爸媽媽你們在哪可還是被那些男人帶走了
        欲知后事如何請看下集


       小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

       Powered by 小學生作文大全www.sb-uss.com© 2012 www.sb-uss.com Inc.
       Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


       梦幻分分彩 www.jb908.com:石棉县| www.66356gg.com:神农架林区| www.bkentertainments.com:谷城县| www.mannequin-enfant.com:隆尧县| www.mai0565.com:黄大仙区| www.quizonerp.com:固安县| www.geyikmakinesi.com:读书| www.52nnt.com:全南县| www.la-esperanca.com:阜平县| www.cn-reiz.com:都江堰市| www.themobilitypov.com:保康县| www.caboverdedesign.com:曲阳县| www.yantailantian.com:常宁市| www.lanzengping.com:乐亭县| www.pengxing18.com:荥经县| www.sofiamarket.net:民丰县| www.523962.com:顺平县| www.morze-noclegi.com:永丰县| www.mq633.com:竹溪县| www.nigumian.com:吴川市| www.potap-nastya.net:思茅市| www.bungamelati.com:沽源县| www.gandjarexe.com:北辰区| www.bd9777.com:彰化县| www.gb-intercorp.com:巴林右旗| www.saveattorney.com:黔东| www.g9838.com:沙洋县| www.yjttw.cn:临泉县| www.wartapasar.com:乌兰县| www.losninosdelrey.org:郑州市| www.5677k.com:育儿| www.03181717.com:孟州市| www.akillipet.com:临夏市| www.bungalowsturismar.com:田东县| www.jshongfu56.com:灵寿县| www.yujiangquan.com:建始县| www.viralcoins.com:论坛| www.honoluluhawaiiairportshuttle.com:永福县| www.n8785.com:北流市| www.jingyi111.com:都兰县| www.zd676.com:高雄县| www.akaeno.com:呼图壁县| www.jyodhisham.com:台中县| www.jd2002.net:曲松县| www.gotbadgeapp.com:康保县| www.chriscota.com:会泽县| www.yes6688.com:连江县| www.yixingjiaoyu.com:栖霞市| www.923007.com:河北区| www.ohmygodvideo.com:措勤县| www.liaoxy.com:德昌县| www.ereglielitogrencievi.com:濉溪县| www.foodboxmenu.com:凯里市| www.qhsjb.com:安新县| www.cwwwm.cn:平舆县| www.zhongxulawyer.com:临江市| www.sap-rope.com:防城港市| www.w6882.com:康乐县| www.yofroot.com:大兴区| www.xpresspropane2u.com:龙游县| www.acehobbyaustralia.com:叙永县| www.tauntonweb.com:勐海县| www.lgmedicine.com:云南省| www.toreadmoto.com:湟中县| www.di1da.com:高陵县| www.bjbthj.com:孟州市| www.shannonrenfrew.com:长泰县| www.mfjcg.com:车险| www.463507.com:榕江县| www.diantherbal.net:昌邑市| www.ctocmall.com:平谷区| www.rcnbw.cn:邻水| www.sihaicsw.com:靖江市| www.myproperties4sale.com:西藏| www.waitanka.com:抚松县| www.hg10345.com:聂拉木县| www.sparta-gym.com:河津市| www.78iis.com:上犹县| www.la-esperanca.com:嵩明县| www.groupe-avram.com:江阴市| www.yk326.com:平阳县| www.illusionsandreality.com:夹江县| www.bwefo.cn:丹东市| www.bikersforbeth.com:嘉荫县|