<rt id="6xf8v"></rt>

       <rt id="6xf8v"></rt>
      1. 小學生作文大全 -> 六年級作文 -> 告別母校

       告別母校

      2.  
      3.  
      4. zài
      5. jiàn
      6. le
      7.  
      8. qīn
      9. ài
      10. de
      11. xiào
      12. guāng
      13. yīn
      14. jiàn
      15.  
      16. suì
      17. yuè
      18. suō
      19.  再見了,親愛的母校光陰似箭,歲月如梭
      20.  
      21. zhuǎn
      22. yǎn
      23. jiān
      24. liù
      25. nián
      26. de
      27. xiǎo
      28. xué
      29. de
      30. xué
      31. shēng
      32. huó
      33. jiù
      34. yào
      35. guò
      36. le
      37.  
      38. 。轉眼間六年的小學的學習生活就要過去了。
      39. men
      40. jiāng
      41. kāi
      42. shēng
      43. huó
      44. le
      45. liù
      46. nián
      47. de
      48. xiào
      49.  
      50. zài
      51. jiāng
      52. bié
      53. 我們即將離開生活了六年的母校。在即將離別
      54. xiào
      55. de
      56. shí
      57.  
      58. men
      59. de
      60. xīn
      61. qíng
      62. wài
      63. dòng
      64.  
      65. měi
      66. rén
      67. de
      68. 母校的時刻,我們的心情格外激動,每個人的
      69. xīn
      70. zhōng
      71. chōng
      72. mǎn
      73. le
      74. liú
      75. liàn
      76. zhī
      77. qíng
      78.  
      79. huí
      80. shǒu
      81. wǎng
      82. shì
      83.  
      84. liù
      85. nián
      86. de
      87. xiǎo
      88. xué
      89. 心中充滿了留戀之情,回首往事,六年的小學
      90. shēng
      91. huó
      92. zài
      93.  
      94. xiào
      95. de
      96. cǎo
      97.  
      98. zhuān
      99.  
      100. 生活歷歷在目。母校的一草一木,一磚一瓦,
      101. shì
      102. yàng
      103. shú
      104.  
      105. yàng
      106. qīn
      107. qiē
      108.  
      109. wàng
      110. le
      111.  
      112. jìng
      113. ài
      114. de
      115. lǎo
      116. shī
      117. 是那樣熟悉,那樣親切。忘不了,敬愛的老師
      118.  
      119. wàng
      120. le
      121. nín
      122. zhūn
      123. zhūn
      124. jiāo
      125. huì
      126.  
      127. wàng
      128. le
      129. nín
      130. xiáng
      131. de
      132. ;忘不了您那諄諄教誨;忘不了您那慈祥的目
      133. guāng
      134.  
      135. wàng
      136. le
      137.  
      138.  
      139. cóng
      140. zào
      141. de
      142. pīn
      143. yīn
      144. dào
      145. lǎng
      146. lǎng
      147. shàng
      148. kǒu
      149. 光;忘不了……從枯燥的拼音字母到朗朗上口
      150. de
      151. zuò
      152. wén
      153.  
      154. nín
      155. wéi
      156. men
      157. cāo
      158. le
      159. duō
      160. shǎo
      161. xīn
      162.  
      163. liú
      164. le
      165. duō
      166. shǎo
      167. hàn
      168.  
      169. 的作文,您為我們操了多少心,流了多少汗。
      170. nín
      171. shì
      172. qín
      173. qín
      174. kěn
      175. kěn
      176. de
      177. yuán
      178. dīng
      179.  
      180. nín
      181. shì
      182. wén
      183. de
      184. chūn
      185. cán
      186.  
      187. 您是勤勤懇懇的園丁、您是默默無聞的春蠶、
      188. nín
      189. shì
      190. yīng
      191. xióng
      192. shēn
      193. hòu
      194. de
      195. yīng
      196. xióng
      197.  
      198. nín
      199. shì
      200. rén
      201. jiǎo
      202. xià
      203. de
      204. rén
      205.  
      206. 您是英雄身后的英雄、您是巨人腳下的巨人!
      207. nín
      208. wēn
      209. yòu
      210. yán
      211. qiān
      212. xùn
      213. yòu
      214. qīng
      215. gāo
      216. píng
      217. fán
      218. yòu
      219. wěi
      220.  
      221. 您既溫和又嚴肅既謙遜又清高既平凡又偉大。
      222. nín
      223. yòng
      224. mǎn
      225. qiāng
      226. qíng
      227. jiāo
      228. men
      229. dǒng
      230. le
      231. chún
      232.  
      233. rán
      234.  
      235. chōng
      236. shí
      237. 您用滿腔熱情教我們懂得了淳樸、自然、充實
      238.  
      239. gāo
      240. shàng
      241.  
      242. cān
      243. tiān
      244. shù
      245. wàng
      246. le
      247. gēn
      248.  
      249. hào
      250. hào
      251. jiāng
      252. wàng
      253. 、高尚。參天大樹忘不了根須,浩浩江河忘不
      254. le
      255. yuán
      256. tóu
      257.  
      258. men
      259. yòu
      260. zěn
      261. néng
      262. wàng
      263. de
      264. lǎo
      265. shī
      266.  
      267. wàng
      268. le
      269. 了源頭,我們又怎能忘記自己的老師?忘不了
      270.  
      271. qīn
      272. ài
      273. de
      274. tóng
      275. xué
      276.  
      277. wàng
      278. le
      279.  
      280. men
      281. cháo
      282. xiàng
      283. chù
      284. de
      285. xiē
      286. ,親愛的同學!忘不了,我們朝夕相處的那些
      287. shí
      288. guāng
      289.  
      290. wàng
      291. le
      292. men
      293. jié
      294. xià
      295. de
      296. shēn
      297. qíng
      298. hòu
      299.  
      300. liù
      301. nián
      302. zhōng
      303. 時光,忘不了我們結下的深情厚誼。六年中我
      304. men
      305. céng
      306. zài
      307. zhī
      308. shí
      309. de
      310. hǎi
      311. yáng
      312. zhōng
      313. fèn
      314. pīn
      315.  
      316. céng
      317. zài
      318. měi
      319. de
      320. xiào
      321. 們曾在知識的海洋中奮力拼搏,曾在美麗的校
      322. yuán
      323. jìn
      324. qíng
      325. wán
      326. shuǎ
      327.  
      328. céng
      329. guò
      330. zhè
      331. duàn
      332. měi
      333. hǎo
      334. de
      335. suì
      336. yuè
      337.  
      338. 園里盡情玩耍,曾一起度過這段美好的歲月。
      339. liù
      340. nián
      341. le
      342.  
      343. zhuǎn
      344. yǎn
      345. jiù
      346. yào
      347. fèn
      348. kāi
      349.  
      350. xīn
      351. zhōng
      352. zěn
      353. me
      354. néng
      355. píng
      356. jìng
      357. ne
      358.  
      359. 六年了,轉眼就要分開,心中怎么能平靜呢?
      360. wàng
      361. le
      362.  
      363. měi
      364. de
      365. xiào
      366. yuán
      367.  
      368. nín
      369. xiàng
      370. wèi
      371. wēn
      372. de
      373. qīn
      374.  
      375. 忘不了,美麗的校園!您像一位溫和的母親,
      376. yòng
      377. tián
      378. měi
      379. de
      380. zhī
      381. zhe
      382. men
      383.  
      384. shǐ
      385. men
      386. zhuó
      387. zhuàng
      388. chéng
      389. zhǎng
      390.  
      391. 用甜美的乳汁哺育著我們,使我們茁壯成長。
      392. zài
      393. zhè
      394.  
      395. men
      396. shòu
      397. dào
      398. le
      399. yán
      400. de
      401. jiāo
      402.  
      403. zài
      404. zhè
      405.  
      406. 在這里,我們受到了嚴格的教育,在這里,我
      407. men
      408. yǎng
      409. chéng
      410. le
      411. fèn
      412.  
      413. tuán
      414. jié
      415. yǒu
      416. ài
      417.  
      418. jiǎng
      419. jiū
      420. wén
      421. míng
      422.  
      423. zūn
      424. 們養成了奮發努力、團結友愛、講究文明、遵
      425. shǒu
      426. de
      427. hǎo
      428. xué
      429. fēng
      430.  
      431. men
      432. zài
      433. nín
      434. wēn
      435. nuǎn
      436. de
      437. huái
      438. bào
      439. zhōng
      440. huò
      441. 守紀律的好學風。我們在您溫暖的懷抱中獲得
      442. le
      443. zhī
      444. shí
      445. de
      446. qióng
      447. jiāng
      448.  
      449. zhì
      450. huì
      451. de
      452. liàng
      453.  
      454. zuò
      455. rén
      456. de
      457. dào
      458.  
      459.  
      460. 了知識的瓊漿、智慧的力量,做人的道理……
      461. tóng
      462. xué
      463. men
      464.  
      465. shí
      466.  
      467. men
      468. guāng
      469. jiǒng
      470. jiǒng
      471.  
      472. wàn
      473. qiān
      474. 同學們,此時此刻,你們目光炯炯,思緒萬千
      475.  
      476. suī
      477. rán
      478. men
      479. bān
      480. jiù
      481. yào
      482. kāi
      483. xiào
      484.  
      485. dàn
      486. men
      487. yǒng
      488. yuǎn
      489. 。雖然我們畢業班就要離開母校,但我們永遠
      490. huì
      491. wàng
      492. nín
      493.  
      494.  
      495. qīn
      496. ài
      497. de
      498. xiào
      499.  
      500. yǒng
      501. yuǎn
      502. huì
      503. wàng
      504. 不會忘記您――我親愛的母校,永遠不會忘記
      505. nín
      506.  
      507.  
      508. jìng
      509. ài
      510. de
      511. lǎo
      512. shī
      513.  
      514. yǒng
      515. yuǎn
      516. huì
      517. wàng
      518. men
      519. 您――我敬愛的老師。我永遠不會忘記和你們
      520. zài
      521. de
      522. měi
      523. tiān
      524.  
      525.  
      526. duì
      527. xiào
      528. de
      529. huí
      530. shì
      531. wēn
      532. xīn
      533. ér
      534. měi
      535. 在一起的每一天……對母校的回憶是溫馨而美
      536. hǎo
      537. de
      538.  
      539. duì
      540. xiào
      541. de
      542. gǎn
      543. shì
      544. zhēn
      545. zhì
      546. ér
      547. jìn
      548. de
      549.  
      550. ràng
      551. zài
      552. 好的,對母校的感激是真摯而無盡的。讓我再
      553. gǎn
      554. xiè
      555. lǎo
      556. shī
      557. men
      558. de
      559. xīn
      560. qín
      561. péi
      562.  
      563. zài
      564. jiàn
      565. le
      566.  
      567. men
      568. 次感謝老師們的辛勤培育!再見了,哺育我們
      569. chéng
      570. zhǎng
      571. de
      572. lǎo
      573. shī
      574.  
      575. zài
      576. jiàn
      577. le
      578.  
      579. men
      580. chéng
      581. zhǎng
      582. de
      583. xiào
      584.  
      585. 成長的老師!再見了,哺育我們成長的母校!
      586. yuàn
      587. xiào
      588. de
      589. míng
      590. tiān
      591. gèng
      592. jiā
      593. měi
      594. hǎo
      595.  
      596. 愿母校的明天更加美好!
        
       無注音版:告別母校
        
        再見了,親愛的母校光陰似箭,歲月如梭。轉眼間六年的小學的學習生活就要過去了。我們即將離開生活了六年的母校。在即將離別母校的時刻,我們的心情格外激動,每個人的心中充滿了留戀之情,回首往事,六年的小學生活歷歷在目。母校的一草一木,一磚一瓦,是那樣熟悉,那樣親切。忘不了,敬愛的老師;忘不了您那諄諄教誨;忘不了您那慈祥的目光;忘不了……從枯燥的拼音字母到朗朗上口的作文,您為我們操了多少心,流了多少汗。您是勤勤懇懇的園丁、您是默默無聞的春蠶、您是英雄身后的英雄、您是巨人腳下的巨人!您既溫和又嚴肅既謙遜又清高既平凡又偉大。您用滿腔熱情教我們懂得了淳樸、自然、充實、高尚。參天大樹忘不了根須,浩浩江河忘不了源頭,我們又怎能忘記自己的老師?忘不了,親愛的同學!忘不了,我們朝夕相處的那些時光,忘不了我們結下的深情厚誼。六年中我們曾在知識的海洋中奮力拼搏,曾在美麗的校園里盡情玩耍,曾一起度過這段美好的歲月。六年了,轉眼就要分開,心中怎么能平靜呢?忘不了,美麗的校園!您像一位溫和的母親,用甜美的乳汁哺育著我們,使我們茁壯成長。在這里,我們受到了嚴格的教育,在這里,我們養成了奮發努力、團結友愛、講究文明、遵守紀律的好學風。我們在您溫暖的懷抱中獲得了知識的瓊漿、智慧的力量,做人的道理……同學們,此時此刻,你們目光炯炯,思緒萬千。雖然我們畢業班就要離開母校,但我們永遠不會忘記您――我親愛的母校,永遠不會忘記您――我敬愛的老師。我永遠不會忘記和你們在一起的每一天……對母校的回憶是溫馨而美好的,對母校的感激是真摯而無盡的。讓我再次感謝老師們的辛勤培育!再見了,哺育我們成長的老師!再見了,哺育我們成長的母校!愿母校的明天更加美好!


       小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

       Powered by 小學生作文大全www.sb-uss.com© 2012 www.sb-uss.com Inc.
       Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


       梦幻分分彩 www.buffetvabeach.com:洛川县| www.ctr-fk2register.com:寿宁县| www.dhdtw.com:大余县| www.gf665.com:界首市| www.taxlawobserver.com:江门市| www.pboworks.com:鸡西市| www.autoloisir4x4.com:江源县| www.taxisenbarcelona.com:会昌县| www.magnetiseur-toulon.com:嘉定区| www.bleedingblack.com:夏河县| www.judaicaboutique.com:灵山县| www.ccwomen.org:滁州市| www.polperrocornwall.com:衡水市| www.4455hn.com:湘潭县| www.quizlanka.com:宜兰市| www.usbflex.com:大英县| www.shoe-top.com:辽阳县| www.chengziw.com:微博| www.kinostream.net:肥乡县| www.cp3557.com:太湖县| www.appleidd.com:鄄城县| www.sky-8.com:南充市| www.faisltd.com:张家界市| www.businessptr.com:视频| www.wwwableton.com:巴马| www.ditr-inc.com:大竹县| www.wisataboyolali.com:云浮市| www.gfcf14greendream.com:芦溪县| www.yingjun888.com:太仓市| www.oopsireadabookagain.com:新巴尔虎左旗| www.vip6778.com:达尔| www.waerdi.com:贵定县| www.akpartiguzelbahce.com:永仁县| www.galynka.com:房山区| www.zhgtymodel.com:鹤峰县| www.s-program.com:客服| www.1212312.com:大连市| www.witbankguesthouseaccommodation.com:宁国市| www.wwwdestinos.com:元阳县| www.sinchua.com:永济市| www.dickalerts.com:介休市| www.hongxingbj.com:张北县| www.polperrocornwall.com:明光市| www.626037.com:衡阳县| www.05ol.com:邳州市| www.meixinyuan-ic.com:博白县| www.cdhdlgs.com:长泰县| www.mlrsyu.com:浏阳市| www.movieforhd.com:广平县| www.tente-igloo-gonflable.com:台湾省| www.davidmshapiro.com:阿克陶县| www.xyyueqi.com:广丰县| www.berniewolfsdorf.com:昔阳县| www.sinchua.com:平罗县| www.zhongyuanpq.com:铁岭市| www.tjwanliguotong.com:榆林市| www.friesenabmeyer.com:抚松县| www.zhongxulawyer.com:涪陵区| www.cp3585.com:宾川县| www.wentiangouwu.com:阜平县| www.ourmanufacturers.com:邹平县| www.loucolagiovanni.com:琼海市| www.coulsounds.com:巩留县| www.phone-winn4.com:昭通市| www.webcamquestion.com:金川县| www.liyoujiaju.com:丹巴县| www.ddbsw.com:荔浦县| www.adamandsamlove.com:乐东| www.xiechangcable.com:惠东县| www.pnindustry.com:大余县| www.ylahl.com:工布江达县| www.vincentgrison.com:钟山县| www.caitoule.com:连南| www.cjbrw.cn:桓台县| www.xingyixiehe.com:五寨县| www.imoglobalchance.com:荥经县| www.pearlfan.com:寻甸| www.hg20704.com:淮南市| www.shermantheband.com:剑河县| www.godsyw.com:大理市| www.concordbeats.com:涞水县| www.fs-olk.com:伊宁市| www.blissfuljapan.com:盐山县| www.cbearings.com:吐鲁番市|