<rt id="6xf8v"></rt>

       <rt id="6xf8v"></rt>
      1. 小學生作文大全 -> 讀后感作文 -> 吳剛應聘記

       吳剛應聘記

      2.  
      3.  
      4. hěn
      5. jiǔ
      6. hěn
      7. jiǔ
      8. qián
      9.  
      10. cháng
      11. é
      12. fēi
      13. cháng
      14. xiǎng
      15. niàn
      16. hòu
      17. biàn
      18. zuò
      19. le
      20.  很久很久以前,嫦娥非常想念后羿便做了
      21. duō
      22. gāo
      23. diǎn
      24.  
      25. yuè
      26. gōng
      27. shàng
      28. méi
      29. rén
      30. kàn
      31. guì
      32. shù
      33. bàn
      34. liě
      35.  
      36. cháng
      37. é
      38. 許多糕點,可月宮上沒人看桂樹咋辦咧?嫦娥
      39. biàn
      40. dēng
      41. chū
      42. le
      43. yīng
      44. pìn
      45. guǎng
      46. gào
      47.  
      48. yóu
      49. tiān
      50. gōng
      51. jiān
      52. guǎng
      53. diàn
      54. shì
      55. tái
      56. dēng
      57. 便登出了應聘廣告,由天宮夜間廣播電視臺登
      58. chū
      59.  
      60. guǎng
      61. gào
      62. gāng
      63. děng
      64. chù
      65. biàn
      66. lái
      67. le
      68. jiào
      69. gāng
      70. de
      71. xiǎo
      72. hún
      73. hún
      74.  
      75. yuán
      76. 出,廣告剛等處便來了個叫吳剛的小混混,原
      77. lái
      78. yuán
      79. lái
      80. gōng
      81. de
      82. lǎo
      83. bǎn
      84. yǒu
      85. de
      86. dāng
      87. zuò
      88. chū
      89. tǒng
      90.  
      91. hái
      92. 來他原來公司的老板有的把他當做出氣筒,還
      93. yǒu
      94. chǒu
      95. lǎo
      96. bǎn
      97. zūn
      98. xīn
      99. tài
      100. qiáng
      101. le
      102.  
      103. gāng
      104.             
      105. suì
      106. de
      107. yòu
      108. xiǎo
      109. 有一個丑老板自尊心太強了,把吳剛1700歲的幼小
      110. xīn
      111. líng
      112. shòu
      113. dào
      114. le
      115. chuàng
      116. shāng
      117.  
      118.  
      119. zhù
      120.  
      121. tiān
      122. shàng
      123.       
      124. nián
      125. shàng
      126.             
      127. nián
      128.  
      129. gāng
      130. dào
      131. 心靈受到了創傷,(注:天上17年地上1700年)剛到
      132. zhè
      133.  
      134. cháng
      135. é
      136. biàn
      137. duì
      138. shuō
      139.  
      140.  
      141. hǎo
      142.  
      143. qǐng
      144. guò
      145.    
      146. guān
      147. nán
      148. guān
      149. biàn
      150. 這里,嫦娥便對他說:“你好,請過3關難關便
      151. yīng
      152. pìn
      153. chéng
      154. gōng
      155.  
      156. xiàn
      157. zài
      158. kāi
      159. shǐ
      160.  
      161.  
      162. chā
      163.  
      164. shēng
      165. hòu
      166. biàn
      167. diào
      168. 可應聘成功,現在開始!“咔嚓”一聲后便掉
      169. le
      170.  
      171. zhì
      172. yǒng
      173. chōng
      174. guān
      175.  
      176. de
      177. diǎn
      178. shàng
      179.  
      180. gāng
      181. 入了一個酷似“智勇大沖關”的起點上,吳剛
      182. pǎo
      183. le
      184.             
      185. nián
      186. de
      187. shí
      188. jiān
      189. biàn
      190. pǎo
      191. wán
      192. le
      193.  
      194.  
      195. zhōng
      196.  
      197.  
      198.  
      199.  
      200. pǎo
      201. wán
      202. 跑了1000年的時間便跑完了,“終……于……跑完
      203. le
      204.  
      205.  
      206. gāng
      207. shēng
      208. de
      209. shuō
      210. zhe
      211.  
      212.  
      213. gōng
      214. guò
      215. guān
      216.  
      217. 了!”吳剛大聲的說著,“恭喜過關”玉兔不
      218. zhī
      219. zài
      220. shuō
      221. zhe
      222.  
      223. rán
      224.  
      225. gāng
      226. yòu
      227. diào
      228. jìn
      229. le
      230. de
      231. èr
      232. guān
      233.  
      234. suī
      235. 知在哪說著,忽然,吳剛又掉進了的二關,雖
      236. shuō
      237. gāng
      238. jīn
      239. què
      240. shì
      241. xún
      242. cháng
      243. de
      244. dōng
      245.  
      246. 說吳剛力氣大可今日卻是一個不尋常的東西:
      247. lún
      248. míng
      249. yuè
      250. yíng
      251. miàn
      252. xià
      253.  
      254. gāng
      255. jié
      256. de
      257. zhe
      258.  
      259. guò
      260. le
      261. 一輪明月迎面壓下,吳剛竭力的舉著,過了不
      262. zhī
      263. duō
      264. jiǔ
      265.  
      266. yòu
      267. chuán
      268. lái
      269. le
      270.  
      271. gōng
      272. guò
      273. guān
      274.  
      275. de
      276. shēng
      277. yīn
      278.  
      279. 知多久,又傳來了玉兔“恭喜過關”的聲音,
      280. méi
      281. děng
      282. gāng
      283. xiū
      284. biàn
      285. diào
      286. le
      287. sān
      288. guān
      289.  
      290. cháng
      291. é
      292. zhèng
      293. zhàn
      294. zài
      295. 沒等吳剛休息便掉入了第三關,嫦娥正站在那
      296. duì
      297. gāng
      298. shuō
      299.  
      300.  
      301. hái
      302. cuò
      303. ma
      304.  
      305. qǐng
      306. guò
      307. zuì
      308. hòu
      309. 里對吳剛說:呵呵!力氣還不錯嘛,請過最后
      310. guān
      311.  
      312.  
      313. huà
      314. yīn
      315. gāng
      316. luò
      317.  
      318. biàn
      319. chuán
      320. lái
      321.  
      322. dōng
      323. dōng
      324. dōng
      325.  
      326. de
      327. jiǎo
      328. 一關!”話音剛落,便傳來“咚咚咚”的腳步
      329. shēng
      330.  
      331. gāng
      332. zāo
      333. xìng
      334.  
      335.  
      336.  
      337.  
      338. shuāi
      339. dǎo
      340. le
      341.  
      342.  
      343. guān
      344. zhòng
      345.  
      346. 聲,吳剛遭遇不幸……――摔倒了!(觀眾:
      347.  
      348.  
      349.  
      350.  
      351.  
      352. wa
      353.  
      354. shǐ
      355. zǎi
      356.  
      357. kàn
      358. de
      359. diàn
      360.  
      361. ――!)“哇!史迪仔!看我的無敵電鋸!雅
      362. hēi
      363.  
      364.  
      365.  
      366. hōng
      367.  
      368. shǐ
      369. zǎi
      370. hōng
      371. rán
      372. bào
      373. zhà
      374.  
      375.  
      376. wa
      377.  
      378. de
      379. máo
      380. 黑!”“轟”史迪仔轟然爆炸!“哇!我的毛
      381. róng
      382. wán
      383.  
      384.  
      385. cháng
      386. é
      387. cǎn
      388. jiào
      389.  
      390.  
      391.  
      392. gāng
      393.  
      394.          
      395. ba
      396.  
      397.  
      398.  
      399. 絨玩具!”嫦娥慘叫!“吳!剛!***吧!”“媽
      400. ya
      401.  
      402. zěn
      403. me
      404. gēn
      405. hóng
      406. tài
      407. láng
      408. yàng
      409. huì
      410. shuǎ
      411. píng
      412. guō
      413. ā
      414.  
      415. jiù
      416. mìng
      417. 呀!怎么跟紅太狼一樣會耍平底鍋啊!救命喲
      418.  
      419.  
      420.  
      421. páng
      422. páng
      423.  
      424.  
      425. gāng
      426.  
      427. yào
      428. tiáo
      429. jiàn
      430. de
      431. wéi
      432. kǎn
      433. !”“磅磅”“吳剛,我要你無條件的為我砍
      434. shù
      435.  
      436.  
      437.  
      438. hǎo
      439. hǎo
      440.  
      441.  
      442. gāng
      443. lián
      444. lián
      445.  
      446.  
      447. 樹!”“好好!”吳剛連連苦……
      448.  
      449.  
      450. zhī
      451. xià
      452.  
      453. gāng
      454. gōng
      455. zuò
      456.  
      457. dào
      458.  
      459. qǐng
      460. kàn
      461.  欲知下集《吳剛工作記》到底如何,請看
      462. xià
      463.  
      464.  
      465. guǒ
      466. shí
      467. zài
      468. děng
      469.  
      470. kāi
      471. tiáo
      472. jié
      473. jìng
      474. ba
      475.  
      476. 下集!(如果實在等不急,我也開條捷徑吧!
      477. qǐng
      478. jiā
      479.       
      480.  
      481.                               
      482.  
      483.  
      484. 請加我QQ1241236594!)
      485.  
      486.  
      487.  
        
       無注音版:吳剛應聘記
        
        很久很久以前,嫦娥非常想念后羿便做了許多糕點,可月宮上沒人看桂樹咋辦咧?嫦娥便登出了應聘廣告,由天宮夜間廣播電視臺登出,廣告剛等處便來了個叫吳剛的小混混,原來他原來公司的老板有的把他當做出氣筒,還有一個丑老板自尊心太強了,把吳剛1700歲的幼小心靈受到了創傷,(注:天上17年地上1700年)剛到這里,嫦娥便對他說:“你好,請過3關難關便可應聘成功,現在開始!“咔嚓”一聲后便掉入了一個酷似“智勇大沖關”的起點上,吳剛跑了1000年的時間便跑完了,“終……于……跑完了!”吳剛大聲的說著,“恭喜過關”玉兔不知在哪說著,忽然,吳剛又掉進了的二關,雖說吳剛力氣大可今日卻是一個不尋常的東西:一輪明月迎面壓下,吳剛竭力的舉著,過了不知多久,又傳來了玉兔“恭喜過關”的聲音,沒等吳剛休息便掉入了第三關,嫦娥正站在那里對吳剛說:呵呵!力氣還不錯嘛,請過最后一關!”話音剛落,便傳來“咚咚咚”的腳步聲,吳剛遭遇不幸……――摔倒了!(觀眾:――!)“哇!史迪仔!看我的無敵電鋸!雅黑!”“轟”史迪仔轟然爆炸!“哇!我的毛絨玩具!”嫦娥慘叫!“吳!剛!***吧!”“媽呀!怎么跟紅太狼一樣會耍平底鍋啊!救命喲!”“磅磅”“吳剛,我要你無條件的為我砍樹!”“好好!”吳剛連連苦……
        欲知下集《吳剛工作記》到底如何,請看下集!(如果實在等不急,我也開條捷徑吧!請加我QQ:1241236594!)
        


       小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

       Powered by 小學生作文大全www.sb-uss.com© 2012 www.sb-uss.com Inc.
       Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


       梦幻分分彩 www.ab-mc.com:定西市| www.marketwus.com:婺源县| www.zijiayou6.com:阳泉市| www.zgzsygw.com:泰州市| www.xchongqing.com:丘北县| www.fsbaohu.com:乐亭县| www.820048.com:平凉市| www.biberhapisatinal.com:卢氏县| www.sb-uss.com:建瓯市| www.aboutren.com:南康市| www.lowlf.com:江阴市| www.hubchicago.com:广水市| www.chaletdemontagne.org:金乡县| www.ymt-tea.com:海门市| www.kaimasu-online.com:永宁县| www.izhuoji.net:东源县| www.borscon-de4.com:抚顺县| www.wxyanjin.com:隆德县| www.accwangxiao.com:凤翔县| www.ppmss.com:库尔勒市| www.yh9987.com:河源市| www.ipodsmart.com:城市| www.headsion.cn:涿鹿县| www.euqtn.com:池州市| www.77neo.com:天津市| www.hg39199.com:崇文区| www.hiroshihawaii.com:双辽市| www.tuvikimhac.com:洛浦县| www.carouselshow.com:武功县| www.dickalerts.com:屯昌县| www.arkinserdigitaldesigns.com:赫章县| www.dengfuwu.com:肥西县| www.cafeconsolas.com:东乌珠穆沁旗| www.schmitzfinefood.com:安吉县| www.gq992.com:竹北市| www.mfwwn.com:西平县| www.freeportluxembourg.com:玉环县| www.psicologiaconsciente.com:明星| www.elongli.com:奉新县| www.thisdayinmusicapps.com:滦南县| www.vertaxtechnology.com:平乐县| www.purefitnessoc.com:固原市| www.omegastresser.com:怀柔区| www.jsghz.com:梅河口市| www.cnsc-cts.com:吴旗县| www.swaggjewels.com:海城市| www.clubefarroupilha.com:涡阳县| www.gunungpoker.org:佛教| www.frmep.com:武鸣县| www.qytchbjx.net.cn:庐江县| www.wp733.com:囊谦县| www.accwangxiao.com:湄潭县| www.1shoupifa.com:平江县| www.638890.com:徐汇区| www.rijiw.com:黄陵县| www.jswenzhuomjg.com:东山县| www.dlmc-0411.com:淳化县| www.delatan.com:微山县| www.pnnws.com:五指山市| www.zimuv587.com:兴山县| www.cp3380.com:姚安县| www.cp7173.com:乌拉特前旗| www.sw557.com:辰溪县| www.dennisforhire.com:宜川县| www.shank-tank.net:洛浦县| www.papigotravel.com:明星| www.chessul.com:德昌县| www.bjkxxsh.com:岗巴县| www.sh61554342.com:新宾| www.bozhce.com:印江| www.balchdercymru.com:乐业县| www.xmsmly.com:盘山县| www.carousel-ride.com:西吉县| www.safecarservice.com:年辖:市辖区| www.zjmsjt.com:桐柏县| www.yqlfanli.com:马公市| www.toecy.com:黎川县| www.cloudhostingcity.com:木里| www.gun2424.com:铁力市| www.guokejx.com:勐海县| www.thehappyendisnear.com:辉南县| www.4hzg.com:阿拉善左旗| www.jydproducts.com:新建县| www.f5767.com:大安市|