<rt id="6xf8v"></rt>

       <rt id="6xf8v"></rt>
      1. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 抓住你,別讓你走遠

       抓住你,別讓你走遠

      2.  
      3.  
      4.  
      5.  
      6.  
      7. lái
      8. shàng
      9. xué
      10. yǒu
      11. duàn
      12. le
      13.  
      14. tóng
      15. xué
      16. men
      17. duì
      18. de
      19. kàn
      20.  我來上學有一段日子了,同學們對我的看法
      21. yǒu
      22. suǒ
      23. hǎo
      24. zhuǎn
      25.  
      26. zài
      27. xiàng
      28. qián
      29. me
      30. shòu
      31. huān
      32. yíng
      33.  
      34. chén
      35. líng
      36. 有所好轉,我不再像以前那么不受歡迎,陳凌
      37. xuě
      38.  
      39. shàng
      40. xiǎo
      41. xué
      42. de
      43. hǎo
      44. péng
      45. yǒu
      46.  
      47. diū
      48. shī
      49. de
      50. 雪,我上小學的第一個好朋友,她把我丟失的
      51. zhī
      52. shuǐ
      53. jīng
      54. xié
      55. gěi
      56. zhǎo
      57. huí
      58. lái
      59. le
      60.  
      61. zài
      62. hài
      63. méi
      64. yǒu
      65. hǎo
      66. péng
      67. 一只水晶鞋給找回來了,我不再害怕沒有好朋
      68. yǒu
      69. de
      70. shí
      71. guāng
      72.  
      73. zài
      74. dān
      75.  
      76. yīn
      77. wéi
      78. yǒu
      79. sòng
      80. xiàng
      81. 友的時光,我不再孤單,因為我有一個送我項
      82. liàn
      83. de
      84. hǎo
      85. péng
      86. yǒu
      87.  
      88. zài
      89. shòu
      90. shāng
      91. shí
      92. zhào
      93. de
      94. hǎo
      95. péng
      96. yǒu
      97.  
      98. 鏈的好朋友、在我受傷時照顧我的好朋友,她
      99. jiù
      100. shì
      101. chén
      102. líng
      103. xuě
      104.  
      105. xiàng
      106. tiān
      107. shǐ
      108. yàng
      109. de
      110. hái
      111.  
      112. 就是陳凌雪,像天使一樣的女孩。
      113.  
      114.  
      115. xiàn
      116. zài
      117.  
      118. shàng
      119. xué
      120.  
      121. fàng
      122. xué
      123. dōu
      124. huì
      125. yǒu
      126. chén
      127. líng
      128. xuě
      129. péi
      130.  
      131.  現在,上學、放學都會有陳凌雪陪我。
      132.  
      133.  
      134. yǒu
      135. fàng
      136. xué
      137.  
      138. xiào
      139. mén
      140. wài
      141. xià
      142. zhe
      143. qīng
      144. pén
      145.  
      146.  記得有一次放學,校門外下著傾盆大雨,我
      147. zǎo
      148. jiù
      149. huí
      150. jiā
      151. le
      152.  
      153. de
      154. tóng
      155. xué
      156. dōu
      157. bèi
      158. jiē
      159. zǒu
      160. le
      161. 媽媽早就回家了,其他的同學都被父母接走了
      162.  
      163. xiào
      164. mén
      165. kǒu
      166. jiù
      167. zhī
      168. yǒu
      169. zhàn
      170. zhe
      171. xiǎo
      172. xué
      173. shēng
      174.  
      175. hǎo
      176. xiàng
      177. méi
      178. yǒu
      179. ,校門口就只有站著幾個小學生,雨好像沒有
      180. yào
      181. tíng
      182. de
      183. yàng
      184.  
      185. ér
      186. qiě
      187. yuè
      188. xià
      189. yuè
      190.  
      191. zhī
      192. jiàn
      193. chén
      194. líng
      195. xuě
      196. hòu
      197. 要停的樣子,而且越下越大。只見陳凌雪把厚
      198. hòu
      199. de
      200. wài
      201. tào
      202. tuō
      203. xià
      204. lái
      205. gài
      206. zài
      207. men
      208. liǎng
      209. tóu
      210. shàng
      211.  
      212. chén
      213. líng
      214. xuě
      215. pāi
      216. 厚的外套脫下來蓋在我們兩個頭上,陳凌雪拍
      217. le
      218. de
      219. xià
      220.  
      221. shuō
      222.  
      223.  
      224. zǒu
      225.  
      226. sòng
      227. huí
      228. jiā
      229. 了我的屁股一下,說:“走啦,我護送你回家
      230.  
      231.  
      232. lián
      233. máng
      234. shuō
      235.  
      236.  
      237. háng
      238.  
      239. tiān
      240. zhè
      241. me
      242. lěng
      243.  
      244. huì
      245. gǎn
      246. 。”我連忙說:“不行,天氣這么冷,你會感
      247. mào
      248. de
      249. ā
      250.  
      251.  
      252.  
      253. méi
      254. shì
      255.  
      256. zhù
      257.  
      258.  
      259. chén
      260. líng
      261. xuě
      262. pāi
      263. pāi
      264. 冒的啊!”“沒事,我抵得住!”陳凌雪拍拍
      265. de
      266. xiǎo
      267. xiōng
      268. táng
      269.  
      270.  
      271. kàn
      272.  
      273. qiáng
      274. zhuàng
      275. zhe
      276. ne
      277.  
      278. huì
      279. gǎn
      280. 自己的小胸唐,“你看,我強壯著呢!不會感
      281. mào
      282. de
      283.  
      284. jiù
      285. fàng
      286. xīn
      287. zǒu
      288. ba
      289.  
      290.  
      291. yóu
      292. jué
      293.  
      294. chén
      295. líng
      296. xuě
      297. 冒的,你就放心走吧。”我猶豫不決,陳凌雪
      298. jiù
      299. kòu
      300. zhe
      301. de
      302. jiān
      303. xiàng
      304. jiā
      305. de
      306. fāng
      307. xiàng
      308. zǒu
      309.  
      310. 就扣著我的肩向我家的方向走去。
      311.  
      312.  
      313. zài
      314. huí
      315. jiā
      316. de
      317. shàng
      318.  
      319. kàn
      320. dào
      321. chén
      322. líng
      323. xuě
      324. de
      325. liǎn
      326. jīng
      327. tōng
      328. hóng
      329.  在回家的路上,我看到陳凌雪的臉已經通紅
      330.  
      331. chǐ
      332. zài
      333. jià
      334.  
      335. měi
      336. yào
      337. pēn
      338.  
      339. dàn
      340. shì
      341. yòng
      342. ,牙齒在打架,每次她要打噴嚏,但是她用力
      343. zhǐ
      344. zhù
      345. biǎo
      346. xiàn
      347. chū
      348. lái
      349.  
      350. 止住不表現出來。
      351.  
      352.  
      353. de
      354. liǎn
      355. shàng
      356. shì
      357. guà
      358. shàng
      359. le
      360. shuǐ
      361.  
      362. hái
      363. shì
      364. lèi
      365. shuǐ
      366.  我的臉上是掛上了一顆雨水,還是一顆淚水
      367.  
      368.  
      369.  
      370. èr
      371. tiān
      372. shàng
      373. xué
      374.  
      375. méi
      376. yǒu
      377. kàn
      378. dào
      379. chén
      380. líng
      381. xuě
      382. lái
      383. dào
      384. jiāo
      385. shì
      386. shàng
      387.  第二天上學,我沒有看到陳凌雪來到教室上
      388.  
      389. lǎo
      390. shī
      391. gào
      392. men
      393. chén
      394. líng
      395. xuě
      396. gǎn
      397. mào
      398. le
      399.  
      400. suǒ
      401. méi
      402. lái
      403. 課,老師告訴我們陳凌雪她感冒了,所以沒來
      404. shàng
      405.  
      406. huà
      407. yīn
      408. gāng
      409. luò
      410.  
      411. jiù
      412. gǎn
      413. dào
      414. suān
      415. suān
      416. de
      417.  
      418. xiǎng
      419. 上課。話音剛落,我就感到鼻子酸酸的。我想
      420.  
      421. chén
      422. líng
      423. xuě
      424.  
      425. wéi
      426. shí
      427. me
      428. piàn
      429.  
      430. míng
      431. míng
      432. zài
      433. shàng
      434. jiù
      435. jīng
      436. ,陳凌雪,你為什么騙我!明明在路上就已經
      437. shēng
      438. bìng
      439. le
      440.  
      441. hái
      442. shuō
      443. hěn
      444. qiáng
      445. zhuàng
      446.  
      447. huì
      448. shēng
      449. bìng
      450.  
      451. chén
      452. líng
      453. xuě
      454. 生病了,還說自己很強壯,不會生病,陳凌雪
      455.  
      456. shì
      457. piàn
      458.  
      459. piàn
      460.  
      461. piàn
      462.  
      463.  
      464. zhī
      465. ,你是個大騙子!大騙子,大騙子……我不知
      466. jiào
      467. jiù
      468. le
      469. xià
      470. lái
      471.  
      472. xiǎng
      473. dào
      474. zài
      475. shòu
      476. shāng
      477. shí
      478. zhào
      479. 不覺就哭了下來,我想到她在我受傷時照顧我
      480.  
      481. zài
      482. jué
      483. wàng
      484. shí
      485. gěi
      486. yǒng
      487.  
      488. zài
      489. kùn
      490. nán
      491. shì
      492. bāng
      493. zhù
      494. ,在我絕望時給我勇氣,在我困難是幫助我度
      495. guò
      496. nán
      497. guān
      498.  
      499.  
      500. zhè
      501. xiē
      502. diǎn
      503. diǎn
      504. dōu
      505. huì
      506. wàng
      507.  
      508. zhè
      509. 過難關……這些點點滴滴我都不會忘記,這次
      510.  
      511. yòng
      512. hòu
      513. hòu
      514. de
      515. wài
      516. tào
      517. sòng
      518. huí
      519. jiā
      520.  
      521. miàn
      522. duì
      523. zhe
      524. ,她用她那厚厚的外套送我回家,自己面對著
      525. shēng
      526. bìng
      527. zhè
      528. liǎng
      529.  
      530. ràng
      531. de
      532. gǎn
      533. dòng
      534.  
      535. 生病這兩個字,讓我無比的感動。
      536.  
      537.  
      538. xià
      539. le
      540.  
      541. diàn
      542. huà
      543. gěi
      544. le
      545. chén
      546. líng
      547. xuě
      548.  
      549.    
      550.    
      551. diàn
      552.  下課了,我拿起電話打給了陳凌雪,吡~{
      553. huà
      554. shēng
      555.    
      556. nín
      557. hǎo
      558.  
      559. suǒ
      560. de
      561. diàn
      562. huà
      563. guān
      564.  
      565. qǐng
      566. shāo
      567. hòu
      568. zài
      569. 話聲}您好,你所撥打的電話已關機,請稍后再
      570.  
      571. 撥。
      572.  
      573.  
      574. diàn
      575. huà
      576. jiē
      577.  
      578. nán
      579. dào
      580. shì
      581. chū
      582. shì
      583. le
      584.  
      585. háng
      586. dìng
      587. yào
      588.  電話不接,難道是出事了?不行我一定要去
      589. zhǎo
      590.  
      591. zuì
      592. hòu
      593. jiē
      594. de
      595. shí
      596. jiān
      597.  
      598. měi
      599. fèn
      600. zhōng
      601. dōu
      602. hǎo
      603. xiàng
      604. 找她。最后一節課的時間,每一分鐘都好像拉
      605. chéng
      606. zhǎng
      607. biàn
      608. chéng
      609. le
      610. xiǎo
      611. shí
      612.  
      613. měi
      614. fèn
      615. zhōng
      616.  
      617. dōu
      618. shí
      619. fèn
      620. nán
      621. 成長變成了一個小時,每一分鐘,我都十分難
      622. guò
      623.  
      624. rán
      625. lǎo
      626. shī
      627. jiào
      628. dào
      629.  
      630.  
      631. jìng
      632. xián
      633. xiǎo
      634. tóng
      635. xué
      636.  
      637. qǐng
      638. shàng
      639. 過。突然老師叫到:“吳靜嫻小同學,請你上
      640. tái
      641. lái
      642. zuò
      643. dào
      644. gěi
      645. xiǎo
      646. tóng
      647. xué
      648. kàn
      649.  
      650.  
      651.  
      652. ò
      653.  
      654.  
      655. 臺來做一道題給其他小同學看。”“哦。”我
      656. shàng
      657. tái
      658. lái
      659. fěn
      660. shǒu
      661. zhí
      662. zài
      663. chàn
      664. dǒu
      665.  
      666.  
      667. fěn
      668. diào
      669. zài
      670. 上臺來拿起粉筆手一直在顫抖,啪,粉筆掉在
      671. le
      672. shàng
      673. chéng
      674. le
      675. liǎng
      676. bàn
      677.  
      678.  
      679. jìng
      680. xián
      681. xiǎo
      682. tóng
      683. xué
      684.  
      685. méi
      686. shì
      687. ba
      688. 了地上成了兩半。“吳靜嫻小同學,你沒事吧
      689.  
      690.  
      691.  
      692. méi
      693. shì
      694.  
      695. zhī
      696. shì
      697. shǒu
      698. yòng
      699. diǎn
      700. tòng
      701.  
      702. méi
      703. guān
      704. de
      705.  
      706.  
      707. ?”“沒事,只是手用一點痛,沒關系的。”
      708. bǎi
      709. bǎi
      710. shǒu
      711. shuō
      712. dào
      713.  
      714.  
      715. méi
      716. shì
      717. jiù
      718. hǎo
      719.  
      720.  
      721. lǎo
      722. shī
      723. tàn
      724. le
      725. kǒu
      726. 我擺擺手說道。“沒事就好。”老師嘆了一口
      727.  
      728.  
      729. xiān
      730. xià
      731. ba
      732.  
      733. jiào
      734. tóng
      735. xué
      736. shàng
      737. lái
      738. zuò
      739.  
      740. 氣,“那你先下去吧,我叫其他同學上來做。
      741.  
      742. diǎn
      743. diǎn
      744. tóu
      745.  
      746. huí
      747. dào
      748. zuò
      749. wèi
      750. shàng
      751.  
      752. ”我點點頭,回到座位上。
      753.  
      754.  
      755. jiē
      756. zǒu
      757. suàn
      758. guò
      759. wán
      760. le
      761.  
      762. chōng
      763. chū
      764. jiāo
      765. shì
      766.  
      767. wǎng
      768.  一節課走算過完了,我第一個沖出教室,往
      769. chén
      770. líng
      771. xuě
      772. de
      773. jiā
      774. pǎo
      775.  
      776. biān
      777. pǎo
      778. zuǐ
      779. biān
      780. shuō
      781.  
      782.  
      783. chén
      784. líng
      785. xuě
      786. 陳凌雪的家里跑去,邊跑嘴里邊說:“陳凌雪
      787.  
      788. qiān
      789. wàn
      790. bié
      791. chū
      792. shì
      793. ā
      794.  
      795.  
      796. ,你可千萬別出事啊!”
      797.  
      798.  
      799.  
        
       無注音版:抓住你,別讓你走遠
        
        我來上學有一段日子了,同學們對我的看法有所好轉,我不再像以前那么不受歡迎,陳凌雪,我上小學的第一個好朋友,她把我丟失的一只水晶鞋給找回來了,我不再害怕沒有好朋友的時光,我不再孤單,因為我有一個送我項鏈的好朋友、在我受傷時照顧我的好朋友,她就是陳凌雪,像天使一樣的女孩。
        現在,上學、放學都會有陳凌雪陪我。
        記得有一次放學,校門外下著傾盆大雨,我媽媽早就回家了,其他的同學都被父母接走了,校門口就只有站著幾個小學生,雨好像沒有要停的樣子,而且越下越大。只見陳凌雪把厚厚的外套脫下來蓋在我們兩個頭上,陳凌雪拍了我的屁股一下,說:“走啦,我護送你回家。”我連忙說:“不行,天氣這么冷,你會感冒的啊!”“沒事,我抵得住!”陳凌雪拍拍自己的小胸唐,“你看,我強壯著呢!不會感冒的,你就放心走吧。”我猶豫不決,陳凌雪就扣著我的肩向我家的方向走去。
        在回家的路上,我看到陳凌雪的臉已經通紅,牙齒在打架,每次她要打噴嚏,但是她用力止住不表現出來。
        我的臉上是掛上了一顆雨水,還是一顆淚水。
        第二天上學,我沒有看到陳凌雪來到教室上課,老師告訴我們陳凌雪她感冒了,所以沒來上課。話音剛落,我就感到鼻子酸酸的。我想,陳凌雪,你為什么騙我!明明在路上就已經生病了,還說自己很強壯,不會生病,陳凌雪,你是個大騙子!大騙子,大騙子……我不知不覺就哭了下來,我想到她在我受傷時照顧我,在我絕望時給我勇氣,在我困難是幫助我度過難關……這些點點滴滴我都不會忘記,這次,她用她那厚厚的外套送我回家,自己面對著生病這兩個字,讓我無比的感動。
        下課了,我拿起電話打給了陳凌雪,吡~{電話聲}您好,你所撥打的電話已關機,請稍后再撥。
        電話不接,難道是出事了?不行我一定要去找她。最后一節課的時間,每一分鐘都好像拉成長變成了一個小時,每一分鐘,我都十分難過。突然老師叫到:“吳靜嫻小同學,請你上臺來做一道題給其他小同學看。”“哦。”我上臺來拿起粉筆手一直在顫抖,啪,粉筆掉在了地上成了兩半。“吳靜嫻小同學,你沒事吧?”“沒事,只是手用一點痛,沒關系的。”我擺擺手說道。“沒事就好。”老師嘆了一口氣,“那你先下去吧,我叫其他同學上來做。”我點點頭,回到座位上。
        一節課走算過完了,我第一個沖出教室,往陳凌雪的家里跑去,邊跑嘴里邊說:“陳凌雪,你可千萬別出事啊!”
        


       小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

       Powered by 小學生作文大全www.sb-uss.com© 2012 www.sb-uss.com Inc.
       Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


       梦幻分分彩 www.accwangxiao.com:绥芬河市| www.scene72.com:高尔夫| www.040bbb.com:大足县| www.dk992.com:崇仁县| www.sh-ble.com:当涂县| www.hg10345.com:阳谷县| www.8dem.com:兴国县| www.wisconsingaynews.com:普安县| www.casadelillian.com:庄浪县| www.trading-index.com:淄博市| www.ipadwallpaperhd.com:额敏县| www.prematureblog4u.com:南溪县| www.serviceideas-blog.com:嘉善县| www.asklow.com:梁平县| www.hbhunyin.com:平塘县| www.6322park.com:英吉沙县| www.thisissohot.com:乌拉特后旗| www.yadu111.com:通许县| www.wedding-invites.net:洪雅县| www.impresacreative.com:怀安县| www.aluminumcane.com:翁牛特旗| www.hzmaner.cn:景谷| www.egehannakliyat.com:社会| www.seahog004.com:广宗县| www.hust-hy.com:平安县| www.gzswsk.com:电白县| www.glxinmei.com:库伦旗| www.thomasinjune.com:祥云县| www.schpw.cn:阜城县| www.638890.com:和平县| www.ranthemptc.com:德安县| www.83-bits.com:金塔县| www.cecilevangrieken.com:奉新县| www.djtamotsu.com:丘北县| www.shshangxin.com:台中县| www.orodfish.com:金坛市| www.sutibao.com:阆中市| www.tms16.com:平罗县| www.romanyrestaurant.com:大庆市| www.huangguanpt.com:鄱阳县| www.kpryw.cn:巴东县| www.xdhunganh.com:舞钢市| www.lumpyslist.com:新津县| www.morze-noclegi.com:花垣县| www.serrurier-houilles.net:九龙县| www.zzchaguan.com:灵璧县| www.djosephoto.com:宁河县| www.hg345999.com:琼中| www.hkajwx.com:会泽县| www.giatlv.com:册亨县| www.xyg1688.com:开化县| www.dj-ruki.com:临湘市| www.jmin00.com:姚安县| www.bmwbursa.com:新闻| www.xdhunganh.com:姜堰市| www.santiagopalacios.com:绥江县| www.eradio66.com:根河市| www.barnfrog.com:安阳县| www.africanshawlsupplier.com:乌鲁木齐市| www.alshamdc.com:香港| www.americanestatebrokers.com:绍兴市| www.hiitblog.com:中山市| www.chinaaluminumcircle.com:嘉义县| www.zjoydq.com:微博| www.wm-176.com:久治县| www.cp7765.com:南木林县| www.template-link.com:札达县| www.wyadorkable.com:永福县| www.moretoken.org:怀集县| www.sxpak.com:焉耆| www.rotaryclubstpete.com:龙江县| www.475375.com:墨玉县| www.nndgw8.com:武强县| www.barattu.com:建始县| www.flex-laser.net:西宁市| www.earncurve.com:铅山县| www.museumsinhoustontx.com:德庆县| www.bjbthj.com:南部县| www.sableridgevillage.com:塘沽区| www.cp0266.com:崇仁县| www.breakfastbrampton.com:民丰县| www.haoxinok.com:伊通| www.agusrahmat.com:乌什县| www.zoneii.com:义马市|