<rt id="6xf8v"></rt>

       <rt id="6xf8v"></rt>
      1. 小學生作文大全 -> 五年級作文 -> 抓住你,不讓你走遠

       抓住你,不讓你走遠

      2.  
      3.  
      4.  
      5.  
      6.  
      7. huī
      8. niáng
      9. tōu
      10. tōu
      11. gēn
      12. zhe
      13. jiě
      14. jiě
      15. le
      16. huì
      17.  
      18. wáng
      19. zhí
      20.  灰姑娘偷偷地跟著姐姐去了舞會,王子一直
      21. huī
      22. niáng
      23. tiào
      24. tiào
      25. dào
      26. shēn
      27.    
      28.    
      29. diǎn
      30.  
      31. huī
      32. niáng
      33. huāng
      34. máng
      35. 和灰姑娘跳舞跳到深夜12點。灰姑娘慌忙地離
      36. kāi
      37. le
      38.  
      39. wáng
      40. lǐng
      41. duì
      42. rén
      43. zhuī
      44. le
      45. shàng
      46.  
      47.    
      48. shuǐ
      49. jīng
      50. 開了,王子率領大隊人馬追了上去,啪啪~水晶
      51. xié
      52. diào
      53. le
      54. zhī
      55.  
      56. huī
      57. niáng
      58. zuò
      59. shàng
      60. nán
      61. guā
      62. biàn
      63. chéng
      64. de
      65. chē
      66. táo
      67. zǒu
      68. 鞋掉了一只,灰姑娘坐上南瓜變成的馬車逃走
      69. le
      70.  
      71. zhī
      72. shèng
      73. xià
      74. wáng
      75. shì
      76. bīng
      77.  
      78. wáng
      79. shuǐ
      80. jīng
      81. xié
      82.  
      83. 了,只剩下王子和士兵,王子拿起水晶鞋。
      84.  
      85.  
      86. èr
      87. tiān
      88.  
      89. wáng
      90. dài
      91. zhe
      92. zhī
      93. shuǐ
      94. jīng
      95. xié
      96.  
      97. zhǎo
      98. le
      99. hǎo
      100. duō
      101.  第二天,王子帶著那只水晶鞋,找了好多戶
      102. rén
      103. jiā
      104.  
      105. cái
      106. zhǎo
      107. dào
      108. huī
      109. niáng
      110.  
      111. men
      112. jié
      113. le
      114. hūn
      115.  
      116. guò
      117. shàng
      118. le
      119. xìng
      120. 人家,才找到灰姑娘。他們結了婚,過上了幸
      121. de
      122. shēng
      123. huó
      124.  
      125. 福的生活。
      126.  
      127.  
      128. zài
      129. xiǎo
      130. de
      131. shí
      132. hòu
      133. jiù
      134. jīng
      135. cháng
      136. jiāng
      137. zhè
      138. shì
      139. jiǎng
      140. gěi
      141.  媽媽在我小的時候就經常將這個故事講給我
      142. tīng
      143.  
      144. suī
      145. rán
      146. zhī
      147. yǒu
      148. shì
      149. de
      150. sān
      151. fèn
      152. zhī
      153.  
      154. dàn
      155. huí
      156. xiǎng
      157. lái
      158. zhēn
      159. 聽,雖然只有故事的三分之一,但回想起來真
      160. de
      161. hěn
      162. měi
      163. hǎo
      164.  
      165. yuán
      166. běn
      167. suì
      168. de
      169. xiǎo
      170. hái
      171. biàn
      172. chéng
      173. shí
      174. suì
      175. de
      176. xiǎo
      177. 的很美好,原本五歲的小女孩變成十一歲的小
      178. xué
      179. shēng
      180. le
      181.  
      182. cháng
      183. cháng
      184. huàn
      185. xiǎng
      186. shì
      187. xìng
      188. de
      189. huī
      190. niáng
      191.  
      192. 學生了,我常常幻想自己是幸福的灰姑娘。
      193.  
      194.  
      195. guò
      196. zài
      197. nián
      198. de
      199. shí
      200. hòu
      201. jiù
      202. chéng
      203. le
      204. huī
      205. niáng
      206.  
      207.  不過我在一年級的時候就成了灰姑娘。
      208.  
      209.  
      210. cóng
      211. nián
      212. kāi
      213. shǐ
      214.  
      215. měi
      216. dāng
      217. lái
      218. dào
      219. xiǎo
      220. xiǎo
      221. de
      222. jiāo
      223. shì
      224.  
      225. jiù
      226.  從一年級開始,每當我來到小小的教室,就
      227. tóng
      228. jìn
      229. xiǎo
      230. xiǎo
      231. de
      232. tīng
      233.  
      234. gāng
      235. kāi
      236. xué
      237. hái
      238. hěn
      239. gāo
      240. xìng
      241. 如同進入一個小小的舞廳。剛開學我還很高興
      242.  
      243. hěn
      244. kāi
      245. xīn
      246. tiào
      247. zhe
      248.  
      249. guò
      250. hòu
      251. lái
      252. yīn
      253. wéi
      254. hěn
      255. ài
      256.  
      257. ,很開心地跳著舞,不過后來因為我很愛哭,
      258. méi
      259. yǒu
      260. rén
      261. yuàn
      262. gēn
      263. zuò
      264. péng
      265. yǒu
      266.  
      267. měi
      268. shàng
      269. xué
      270.  
      271. fàng
      272. xué
      273. 幾乎沒有人愿意跟我做朋友。每次上學、放學
      274. shí
      275.  
      276. bié
      277. de
      278. tóng
      279. xué
      280. dōu
      281. shǒu
      282. qiān
      283. zhe
      284. shǒu
      285.  
      286. zhī
      287. yǒu
      288. rén
      289. 時,別的同學都手牽著手,只有我一個人獨自
      290. háng
      291. zǒu
      292.  
      293. hěn
      294. shì
      295. dān
      296.  
      297. yīn
      298. wéi
      299. chéng
      300. hěn
      301. hǎo
      302.  
      303. lǎo
      304. shī
      305. men
      306. mǎn
      307. 行走,很是孤單。因為我成績很好,老師們滿
      308. guān
      309. zhù
      310. de
      311.  
      312. yīn
      313. wéi
      314. zhè
      315. diǎn
      316.  
      317. bié
      318. de
      319. tóng
      320. xué
      321. jiù
      322. gèng
      323. jiā
      324. 關注我的。也因為這一點,別的同學就更加不
      325. yuàn
      326. gēn
      327. zuò
      328. péng
      329. yǒu
      330. le
      331.  
      332. jīng
      333. cháng
      334. tīng
      335. dào
      336. bié
      337. de
      338. tóng
      339. xué
      340. zài
      341. bèi
      342. 愿意跟我做朋友了,我經常聽到別的同學在背
      343. hòu
      344. zhè
      345. men
      346. shuō
      347.  
      348. 后這們說我;
      349.  
      350.  
      351.    
      352.  
      353. bié
      354. wéi
      355. shì
      356. lǎo
      357. shī
      358. de
      359. ér
      360. jiù
      361. hěn
      362. le
      363. ā
      364.  
      365. chéng
      366.  “別以為是老師的女兒就很了不起啊!成績
      367. hǎo
      368. jiù
      369. xiāo
      370. zhāng
      371. ā
      372.  
      373. shuí
      374. ài
      375. gēn
      376. hǎo
      377. ā
      378.    
      379.  
      380.  
      381. 好就囂張啊!誰愛跟她好啊~!”
      382.  
      383.  
      384.    
      385.  
      386. jiù
      387. shì
      388. jiù
      389. shì
      390.  
      391.  
      392.  “就是就是!”
      393.  
      394.  
      395.    
      396.  
      397. ér
      398. qiě
      399. hái
      400. hěn
      401. ài
      402.  
      403. kàn
      404. dào
      405. jiù
      406. fán
      407.  
      408.  
      409.  “而且還很愛哭,看到就煩!”
      410.  
      411.  
      412.    
      413. āi
      414.  
      415. měi
      416. dāng
      417. tīng
      418. dào
      419. zhè
      420. yàng
      421. de
      422. huà
      423.  
      424. jiù
      425. gǎn
      426. jiào
      427. zhēn
      428. de
      429.  哎,每當聽到這樣的話,我就感覺自己真的
      430. shì
      431. huī
      432. niáng
      433. le
      434.  
      435. tóng
      436. xué
      437. men
      438. ài
      439. gēn
      440. hǎo
      441.  
      442. jiù
      443. tóng
      444. huà
      445. 是灰姑娘了,同學們不愛跟我好,就和童話故
      446. shì
      447. de
      448. hòu
      449. liǎng
      450. huài
      451. jiě
      452. jiě
      453. duì
      454. dài
      455. huī
      456. niáng
      457. yàng
      458.  
      459. měi
      460. 事里的后媽和兩個壞姐姐對待灰姑娘一樣,每
      461. jiù
      462. huì
      463. diào
      464. yǎn
      465. lèi
      466. méi
      467. yǒu
      468. rén
      469.  
      470. tóng
      471. xué
      472. men
      473. měi
      474. 次我就會默默地掉眼淚沒有人理我,同學們每
      475. kàn
      476. dào
      477. jiù
      478. huì
      479. kāi
      480.  
      481. yǒu
      482. de
      483. fān
      484. bái
      485. yǎn
      486.  
      487. yǒu
      488. 一個看到我就會故意避開我,有的翻白眼,有
      489. de
      490. jiān
      491. ér
      492. guò
      493.  
      494. rán
      495. hòu
      496. zài
      497. kǒu
      498. kǒu
      499. shuǐ
      500.  
      501. 的與我擦肩而過,然后再吐一口口水。
      502.  
      503.  
      504. zhè
      505.  
      506. zhuǎn
      507. yǎn
      508. jiù
      509. guò
      510. le
      511. nián
      512.  
      513. dào
      514. le
      515. èr
      516. nián
      517. de
      518.  這日子,一轉眼就過了一年。到了二年級的
      519. jiāo
      520. shì
      521.  
      522. hěn
      523. shī
      524. luò
      525.  
      526. dàn
      527. xiǎng
      528. biǎo
      529. xiàn
      530. chū
      531. lái
      532.  
      533. shì
      534. zhuāng
      535. 教室,我很失落,但不想表現出來,于是我裝
      536. zuò
      537. shí
      538. me
      539. dōu
      540. zhī
      541. dào
      542. de
      543. yàng
      544.  
      545. yīn
      546. wéi
      547. nián
      548. de
      549. tóng
      550. xué
      551. hái
      552. 做什么都不知道的樣子,因為一年級的同學還
      553. yǒu
      554. gēn
      555. tóng
      556. bān
      557.  
      558. men
      559. jiù
      560. gào
      561. xīn
      562. tóng
      563. xué
      564. men
      565. duì
      566. 有幾個跟我同班,他們就告訴新同學他們對我
      567. de
      568. kàn
      569.  
      570. xiàn
      571. zài
      572.  
      573. gèng
      574. méi
      575. yǒu
      576. rén
      577. le
      578.  
      579. zhí
      580. dào
      581. yǒu
      582. 的看法,現在,更沒有人理我了。直到有一次
      583. bān
      584. duì
      585. shàng
      586.  
      587.  
      588. 班隊課上……
      589.  
      590.  
      591. fāng
      592. lǎo
      593. shī
      594. jiǎng
      595.  
      596.  
      597. xiàn
      598. zài
      599. bān
      600. yǒu
      601. duō
      602. gōng
      603. píng
      604. de
      605. xiàn
      606. xiàng
      607.  方老師講:“現在班里有許多不公平的現象
      608.  
      609. lǎo
      610. shī
      611. suī
      612. rán
      613. zhī
      614. dào
      615.  
      616. gòu
      617. jiào
      618. gōng
      619. píng
      620. de
      621. tóng
      622. xué
      623. ,老師雖然不知道,不夠覺得不公平的同學可
      624. xiě
      625. xìn
      626. gěi
      627. fāng
      628. lǎo
      629. shī
      630.  
      631.  
      632. 以寫信給方老師。”
      633.  
      634.  
      635. zhè
      636. ràng
      637. xiǎo
      638. xiǎo
      639. de
      640. yǒu
      641. le
      642. wàng
      643.  
      644. guò
      645. bān
      646. duì
      647. guò
      648.  這讓小小的我有了一絲希望,不過班隊課過
      649. hòu
      650.  
      651. tóng
      652. xué
      653. men
      654. dōu
      655. wéi
      656. dào
      657. de
      658. zhuō
      659. biān
      660. lái
      661. wēi
      662. xié
      663.  
      664. shuō
      665.  
      666. 后,同學們都圍到我的桌子邊來威脅我,說:
      667.  
      668. yào
      669. shì
      670. gǎn
      671. gào
      672. lǎo
      673. shī
      674.  
      675. yǒu
      676. hǎo
      677. kàn
      678. de
      679.  
      680.  
      681. shuō
      682. wán
      683.  
      684. “你要是敢告訴老師,有你好看的!”說完,
      685. jiù
      686. wèi
      687. le
      688.  
      689. 各就各位了。
      690.  
      691.  
      692. zhè
      693. shí
      694.  
      695. de
      696. gǎn
      697. dào
      698. suān
      699. suān
      700. de
      701.  
      702. zhēng
      703. de
      704. yǎn
      705. lèi
      706.  這時,我的鼻子感到酸酸的,不爭氣的眼淚
      707. cóng
      708. yǎn
      709. jīng
      710. gǔn
      711. luò
      712. le
      713. xià
      714. lái
      715.  
      716. 從眼睛里滾落了下來。
      717.  
      718.  
      719. xiǎng
      720. le
      721. qīn
      722. gēn
      723. shuō
      724. de
      725. huà
      726.  
      727.  
      728. xián
      729.  
      730. yào
      731.  我想起了母親跟我說的一句話:“嫻,不要
      732. shī
      733. luò
      734.  
      735. yào
      736. shāng
      737. xīn
      738.  
      739. yīn
      740. wéi
      741. yǒu
      742. rén
      743. huì
      744. gēn
      745. fèn
      746. 失落,不要傷心,因為有一個人會跟你一起分
      747. dān
      748. zhè
      749. xiē
      750. tòng
      751.  
      752.  
      753. shì
      754.  
      755. zài
      756. nèi
      757. xīn
      758. duì
      759. shuō
      760.  
      761.  
      762. 擔這些痛苦。”于是,我在內心對自己說:“
      763. xián
      764.  
      765. zhèn
      766. zuò
      767. lái
      768.    
      769. yào
      770. zuò
      771. ài
      772. guǐ
      773.  
      774. bìng
      775. shì
      776. suǒ
      777. yǒu
      778. rén
      779. de
      780. 嫻,振作起來!不要做愛哭鬼,并不是所有人的
      781. zhè
      782. yàng
      783. kàn
      784. de
      785.  
      786. zhèn
      787. zuò
      788. lái
      789.  
      790.  
      791. tái
      792. tóu
      793. miàn
      794. duì
      795. 這樣看你的,振作起來!”我抬起頭繼續面對
      796. zhè
      797. shì
      798. jiè
      799.  
      800. 這個世界。
      801.  
      802.  
      803. ān
      804. wèi
      805. cóng
      806. tiān
      807. ér
      808. jiàng
      809.  
      810.  安慰從天而降。
      811.  
      812.  
      813. xīn
      814. líng
      815. zhī
      816. shén
      817. hǎo
      818. xiàng
      819. tīng
      820. dào
      821. le
      822. de
      823. yuàn
      824. wàng
      825.  
      826. èr
      827. tiān
      828. jiù
      829. lái
      830.  心靈之神好像聽到了我的愿望,第二天就來
      831. le
      832. xīn
      833. tóng
      834. xué
      835.  
      836. jiào
      837. chén
      838. líng
      839. xuě
      840.  
      841. tóu
      842. zhǎng
      843. zhǎng
      844. de
      845. hēi
      846. 了一個新同學,她叫陳凌雪,一頭長長的黑發
      847. zhí
      848. zhǎng
      849. dào
      850. tuǐ
      851.  
      852. shuǐ
      853. wāng
      854. wāng
      855. de
      856. yǎn
      857. jīng
      858. xià
      859. miàn
      860. zhǎng
      861. zhe
      862. 一直長到大腿,水汪汪的大眼睛下面長著一個
      863. xiǎo
      864. qiǎo
      865. líng
      866. lóng
      867. de
      868.  
      869. liǎng
      870. piàn
      871. báo
      872. báo
      873. de
      874. zuǐ
      875. chún
      876. shàn
      877. dòng
      878. zhe
      879.  
      880. 小巧玲瓏的鼻子,兩片薄薄的嘴唇扇動著,發
      881. chū
      882. měi
      883. miào
      884. de
      885. shēng
      886. yīn
      887.  
      888. 出美妙的聲音。
      889.  
      890.  
      891. yīn
      892. wéi
      893. gāo
      894.  
      895. lǎo
      896. shī
      897. jiào
      898. zuò
      899. zài
      900. zuì
      901. hòu
      902. wèi
      903.  因為我高個子,老師叫我坐在最后一個位子
      904.  
      905. rén
      906. zuò
      907.  
      908. lǎo
      909. shī
      910. kàn
      911. le
      912. kàn
      913.  
      914. shì
      915. chén
      916. líng
      917. xuě
      918. jiù
      919. gēn
      920. ,一個人坐,老師看了看,于是陳凌雪就跟我
      921. zuò
      922. le
      923.  
      924. 坐了。
      925.  
      926.  
      927. xià
      928. le
      929.  
      930. yǒu
      931. hěn
      932. duō
      933. tóng
      934. xué
      935. nán
      936. tóng
      937. xué
      938. yuē
      939. ér
      940. tóng
      941.  下課了,有很多女同學和男同學不約而同地
      942. yōng
      943. dào
      944. de
      945. zuò
      946. wèi
      947.  
      948. hěn
      949. qíng
      950. jiè
      951. shào
      952.  
      953. guò
      954. jiā
      955. 擁到我的座位,很熱情地自我介紹,不過大家
      956. dōu
      957. shì
      958. lái
      959. zhǎo
      960. chén
      961. líng
      962. xuě
      963. de
      964.  
      965. tóng
      966. xué
      967.  
      968. nán
      969. tóng
      970. xué
      971. shèn
      972. zhì
      973. 都是來找陳凌雪的,女同學罵我,男同學甚至
      974. dòng
      975. shǒu
      976. dòng
      977. jiǎo
      978. de
      979.  
      980. yǒu
      981. jiù
      982. yòng
      983. tuī
      984.  
      985. cóng
      986. 動手動腳的,有一個就用力把我一推,我從椅
      987. shàng
      988. shuāi
      989. le
      990. xià
      991.  
      992. shǒu
      993. pèng
      994. dào
      995. le
      996. zhuō
      997. jiǎo
      998.  
      999. liú
      1000. le
      1001. xuè
      1002.  
      1003. 子上摔了下去,手碰到了桌角,流了血。
      1004.  
      1005.  
      1006. tóng
      1007. xué
      1008. men
      1009. jiàn
      1010. le
      1011.  
      1012. shuō
      1013.  
      1014.  
      1015. huó
      1016. gāi
      1017.  
      1018. huó
      1019. gāi
      1020.  
      1021.  
      1022. chén
      1023.  同學們見了,一起說:“活該!活該!”陳
      1024. líng
      1025. xuě
      1026. jiàn
      1027. le
      1028.  
      1029. lián
      1030. máng
      1031. cóng
      1032. zuò
      1033. wèi
      1034. shàng
      1035. wān
      1036. le
      1037. xià
      1038. lái
      1039.  
      1040. guān
      1041. qiē
      1042. wèn
      1043. 凌雪見了,連忙從座位上彎了下來,關切地問
      1044.  
      1045.  
      1046. zěn
      1047. me
      1048. le
      1049.  
      1050. méi
      1051. shì
      1052. ba
      1053.  
      1054.  
      1055. méi
      1056. yǒu
      1057. huí
      1058.  
      1059. zhī
      1060. shì
      1061. zhàn
      1062. :“怎么了?沒事吧?”我沒有回答,只是站
      1063. lái
      1064.  
      1065. quán
      1066. shēn
      1067. chàn
      1068. dǒu
      1069.  
      1070. yǎo
      1071. yǎo
      1072.  
      1073. qué
      1074. guǎi
      1075. zǒu
      1076. chū
      1077. le
      1078. jiāo
      1079. 起來,全身顫抖,咬咬牙,一瘸一拐走出了教
      1080. shì
      1081.  
      1082. lái
      1083. dào
      1084. zǒu
      1085. láng
      1086. dūn
      1087. le
      1088. xià
      1089. lái
      1090.  
      1091. liú
      1092. lèi
      1093.  
      1094. chuāng
      1095. shì
      1096. 室,來到走廊蹲了下來,默默地流淚。窗戶是
      1097. kāi
      1098. zhe
      1099. de
      1100.  
      1101. suǒ
      1102. jiāo
      1103. shī
      1104. miàn
      1105. de
      1106. huà
      1107.  
      1108. shì
      1109. tīng
      1110. shí
      1111. fèn
      1112. qīng
      1113. 開著的,所以教師里面的話,我是聽得十分清
      1114. chǔ
      1115.  
      1116. tīng
      1117. dào
      1118. chén
      1119. líng
      1120. xuě
      1121. duì
      1122. tóng
      1123. xué
      1124. dào
      1125.  
      1126.  
      1127. jiā
      1128. dōu
      1129. shì
      1130. tóng
      1131. 楚,聽到陳凌雪對同學大罵道:“大家都是同
      1132. xué
      1133.  
      1134. men
      1135. wéi
      1136. shí
      1137. me
      1138. zhè
      1139. yàng
      1140. zuò
      1141.  
      1142. men
      1143. nán
      1144. dào
      1145. dōu
      1146. méi
      1147. yǒu
      1148. xiǎng
      1149. guò
      1150. 學!你們為什么這樣做,你們難道都沒有想過
      1151. bié
      1152. rén
      1153. de
      1154. gǎn
      1155. shòu
      1156. ma
      1157.  
      1158. yào
      1159. shì
      1160. huàn
      1161. chéng
      1162.  
      1163. huì
      1164. zěn
      1165. me
      1166. yàng
      1167. ne
      1168.    
      1169. huí
      1170. 別人的感受嗎?要是換成你,你會怎么樣呢?
      1171.  
      1172.  
      1173. jiē
      1174. zhe
      1175.  
      1176. jiāo
      1177. shì
      1178. nèi
      1179. jiù
      1180. shì
      1181. piàn
      1182. chén
      1183.  
      1184.  
      1185. 答我!”接著,教室內就是一片沉默……
      1186.  
      1187.  
      1188. xiǎo
      1189. xīn
      1190. shǒu
      1191. pèng
      1192. dào
      1193. le
      1194. qiáng
      1195.  
      1196. xiān
      1197. xuè
      1198. zhī
      1199.  我一不小心把手碰到了墻壁,鮮血也不知不
      1200. jiào
      1201. zhān
      1202. dào
      1203. le
      1204. xuě
      1205. bái
      1206. de
      1207. lián
      1208. qún
      1209.  
      1210. zhè
      1211. shí
      1212.  
      1213. de
      1214. shǒu
      1215. hǎo
      1216. xiàng
      1217. 覺地沾到了雪白的連衣裙。這時,我的手好像
      1218. zài
      1219. téng
      1220. tòng
      1221.  
      1222. xīn
      1223. liú
      1224. zhe
      1225. nuǎn
      1226. liú
      1227.  
      1228. 不再疼痛,心里流著一絲暖流。
      1229.  
      1230.  
      1231. dāng
      1232. zài
      1233. huí
      1234. dào
      1235. bān
      1236.  
      1237. chén
      1238. líng
      1239. xuě
      1240. huí
      1241. guò
      1242. tóu
      1243.  
      1244. wàng
      1245. zhe
      1246.  當我再次回到班級,陳凌雪回過頭,望著我
      1247.  
      1248. kàn
      1249. dào
      1250. le
      1251. yǎn
      1252. jiǎo
      1253. guà
      1254. zhe
      1255. jīng
      1256. yíng
      1257. de
      1258. lèi
      1259. shuǐ
      1260.  
      1261. zài
      1262. ,我看到了她眼角里掛著一顆晶瑩的淚水,在
      1263. chén
      1264. líng
      1265. xuě
      1266. yàn
      1267. guà
      1268. zài
      1269. yǎn
      1270. jiǎo
      1271. de
      1272. lèi
      1273. shuǐ
      1274. diào
      1275. xià
      1276. lái
      1277. de
      1278. 陳凌雪燕掛在眼角的那一顆淚水掉下來的那一
      1279. shùn
      1280. jiān
      1281.  
      1282. de
      1283. shǒu
      1284. bèi
      1285. de
      1286. zhī
      1287. zuǒ
      1288. shǒu
      1289. qiān
      1290. zhù
      1291. le
      1292.  
      1293. 瞬間,我的手被媽媽的那只左手牽住了,媽媽
      1294. zhe
      1295. yuǎn
      1296. zǒu
      1297. yuè
      1298. yuǎn
      1299. zhú
      1300. jiàn
      1301. chén
      1302. líng
      1303. xuě
      1304. de
      1305. shēn
      1306. yǐng
      1307. kāi
      1308. le
      1309. de
      1310. 拉著我遠走越遠逐漸陳凌雪的身影離開了我的
      1311. shì
      1312. xiàn
      1313.  
      1314.  
      1315. 視線……
      1316.  
      1317.  
      1318. zhù
      1319. de
      1320. shì
      1321. zhī
      1322. wēn
      1323. nuǎn
      1324. de
      1325. shǒu
      1326.  握住的是一只溫暖的手
      1327.  
      1328.  
      1329. shǒu
      1330. shù
      1331. zuò
      1332. wán
      1333. de
      1334. shí
      1335. hòu
      1336.  
      1337. shì
      1338. bàng
      1339. wǎn
      1340. le
      1341.  
      1342. dàn
      1343. rán
      1344. kàn
      1345.  手術做完的時候,已是傍晚了,但我依然看
      1346. jiàn
      1347. guà
      1348. zài
      1349. yuàn
      1350. yáng
      1351. tái
      1352. de
      1353. jiàn
      1354. bèi
      1355. rǎn
      1356. hóng
      1357. de
      1358. lián
      1359. qún
      1360.  
      1361. 得見掛在醫院陽臺的那件被染紅的連衣裙,我
      1362. kàn
      1363. jiàn
      1364. de
      1365. rén
      1366. shì
      1367.  
      1368. shì
      1369. chén
      1370. líng
      1371. xuě
      1372.  
      1373. é
      1374. tóu
      1375. 看見的第一個人不是媽媽,是陳凌雪,她額頭
      1376. shàng
      1377. de
      1378. hàn
      1379. shuǐ
      1380. zài
      1381. le
      1382. de
      1383. shǒu
      1384. bèi
      1385. shàng
      1386.  
      1387. zhè
      1388. shì
      1389. cóng
      1390. wài
      1391. miàn
      1392. 上的汗水滴在了我的手背上,這是媽媽從外面
      1393. mǎi
      1394. lái
      1395. le
      1396. kuài
      1397. cān
      1398.  
      1399.  
      1400. xīn
      1401. le
      1402.  
      1403. chén
      1404. líng
      1405. xuě
      1406.  
      1407.  
      1408.  
      1409. huì
      1410. 買來了快餐,“辛苦你了,陳凌雪。”“不會
      1411.  
      1412. fǎn
      1413. zhèng
      1414. dōu
      1415. shì
      1416. tóng
      1417. xué
      1418. méi
      1419. shá
      1420. hǎo
      1421. de
      1422.  
      1423.  
      1424.  
      1425. ,反正都是同學沒啥不好意思的啦,嘻嘻。”
      1426.  
      1427.  
      1428.    
      1429. chén
      1430. líng
      1431. xuě
      1432. zhī
      1433. shǒu
      1434. zhù
      1435. de
      1436. shǒu
      1437.  
      1438. shuō
      1439.  
      1440.  
      1441. hǎo
      1442. hǎo
      1443. yǎng
      1444. shēn
      1445.  陳凌雪一只手握住我的手,說:“好好養身
      1446.  
      1447. xiān
      1448. zǒu
      1449.  
      1450. bài
      1451. bài
      1452.  
      1453.  
      1454. 體,我先走啦,拜拜!”
      1455.  
      1456.  
      1457.    
      1458. zǒu
      1459. le
      1460.  
      1461. de
      1462. shǒu
      1463. shàng
      1464. hái
      1465. cán
      1466. liú
      1467. zhe
      1468. de
      1469. wēn
      1470.  
      1471.  她走了,我的手上還殘留著她的體溫。我握
      1472. zhù
      1473. de
      1474. shì
      1475. zhī
      1476. wēn
      1477. nuǎn
      1478. de
      1479. shǒu
      1480.  
      1481. 住的是一只溫暖的手。
      1482.  
      1483.  
      1484. xīn
      1485. líng
      1486. de
      1487. yào
      1488. shí
      1489. suǒ
      1490.  心靈的鑰匙與鎖
      1491.  
      1492.  
      1493.    
      1494. de
      1495. shāng
      1496. hǎo
      1497. le
      1498.  
      1499. gāng
      1500. lái
      1501. dào
      1502. bān
      1503. chén
      1504. líng
      1505. xuě
      1506. pǎo
      1507. guò
      1508.  我的傷好了,剛來到班級陳凌雪第一個跑過
      1509. lái
      1510. sòng
      1511. tiáo
      1512. xīn
      1513. xíng
      1514. de
      1515. suǒ
      1516. xiàng
      1517. liàn
      1518.  
      1519. wèn
      1520.  
      1521.  
      1522. zhè
      1523. shì
      1524. shí
      1525. me
      1526. 來送我一條心形的鎖項鏈,我問:“這是什么
      1527.  
      1528.  
      1529. ?”
      1530.  
      1531.  
      1532. zhuǎn
      1533. guò
      1534. tóu
      1535. xiào
      1536. zhe
      1537. duì
      1538. shuō
      1539.  
      1540.  
      1541. zhè
      1542. jiào
      1543. yǒu
      1544. qíng
      1545. xiàng
      1546. liàn
      1547.  
      1548.  她轉過頭笑著對我說:“這叫友情項鏈,你
      1549. shì
      1550. suǒ
      1551.  
      1552. shì
      1553. yào
      1554. shí
      1555. gāng
      1556. hǎo
      1557. còu
      1558. chéng
      1559. duì
      1560.  
      1561. xiǎng
      1562. zuò
      1563. péng
      1564. 是鎖,我是鑰匙剛好湊成一對,我想和你做朋
      1565. yǒu
      1566.  
      1567. yuàn
      1568. ma
      1569.  
      1570.  
      1571. shǎ
      1572. shǎ
      1573. zhàn
      1574. zài
      1575. méi
      1576. yǒu
      1577. diǎn
      1578. tóu
      1579. 友!你愿意嗎?”我傻傻地站在那里沒有點頭
      1580. méi
      1581. yǒu
      1582. yáo
      1583. tóu
      1584.  
      1585.  
      1586. zhī
      1587. dào
      1588. shí
      1589. jiān
      1590. zuò
      1591. jué
      1592. dìng
      1593.  
      1594. 也沒有搖頭。“我知道你一時間無法做決定,
      1595. děng
      1596. xiǎng
      1597. dào
      1598. le
      1599.  
      1600. zài
      1601. gào
      1602. ba
      1603.  
      1604.  
      1605. kàn
      1606. zhe
      1607. shǒu
      1608. 我等你想到了,你再告訴我吧!”我看著我手
      1609. pěng
      1610. zhe
      1611. de
      1612. xiàng
      1613. liàn
      1614.  
      1615. hǎo
      1616. xiàng
      1617. pěng
      1618. zhe
      1619. wēn
      1620. nuǎn
      1621. de
      1622. xīn
      1623.  
      1624. 里捧著的項鏈,好像捧著一顆溫暖的心。
      1625.  
      1626.  
      1627.    
      1628. zhēn
      1629. xiǎng
      1630. gào
      1631.  
      1632. xiǎng
      1633.  
      1634. xiǎng
      1635. zuò
      1636. péng
      1637. yǒu
      1638.  
      1639. xiǎng
      1640.  我真想告訴她,我想,我想和你做朋友,想
      1641. zuò
      1642. duì
      1643. yǒng
      1644. yuǎn
      1645. de
      1646. yào
      1647. shí
      1648. suǒ
      1649.  
      1650. yǒng
      1651. yuǎn
      1652. yǒng
      1653. yuǎn
      1654.  
      1655.  
      1656. 和你做一對永遠的鑰匙和鎖,永遠永遠……我
      1657. kàn
      1658. zhe
      1659. chén
      1660. líng
      1661. xuě
      1662. fǎng
      1663. kàn
      1664. dào
      1665. le
      1666. de
      1667. xīn
      1668.  
      1669. yǒng
      1670. yuǎn
      1671. shǎn
      1672. yào
      1673. zhe
      1674. 看著陳凌雪我仿佛看到了她的心,永遠閃耀著
      1675. shèng
      1676. jié
      1677. de
      1678. guāng
      1679. huī
      1680.  
      1681. 圣潔的光輝。
      1682.  
      1683.  
      1684.  
        
       無注音版:抓住你,不讓你走遠
        
        灰姑娘偷偷地跟著姐姐去了舞會,王子一直和灰姑娘跳舞跳到深夜12點。灰姑娘慌忙地離開了,王子率領大隊人馬追了上去,啪啪~水晶鞋掉了一只,灰姑娘坐上南瓜變成的馬車逃走了,只剩下王子和士兵,王子拿起水晶鞋。
        第二天,王子帶著那只水晶鞋,找了好多戶人家,才找到灰姑娘。他們結了婚,過上了幸福的生活。
        媽媽在我小的時候就經常將這個故事講給我聽,雖然只有故事的三分之一,但回想起來真的很美好,原本五歲的小女孩變成十一歲的小學生了,我常常幻想自己是幸福的灰姑娘。
        不過我在一年級的時候就成了灰姑娘。
        從一年級開始,每當我來到小小的教室,就如同進入一個小小的舞廳。剛開學我還很高興,很開心地跳著舞,不過后來因為我很愛哭,幾乎沒有人愿意跟我做朋友。每次上學、放學時,別的同學都手牽著手,只有我一個人獨自行走,很是孤單。因為我成績很好,老師們滿關注我的。也因為這一點,別的同學就更加不愿意跟我做朋友了,我經常聽到別的同學在背后這們說我;
        “別以為是老師的女兒就很了不起啊!成績好就囂張啊!誰愛跟她好啊~!”
        “就是就是!”
        “而且還很愛哭,看到就煩!”
        哎,每當聽到這樣的話,我就感覺自己真的是灰姑娘了,同學們不愛跟我好,就和童話故事里的后媽和兩個壞姐姐對待灰姑娘一樣,每次我就會默默地掉眼淚沒有人理我,同學們每一個看到我就會故意避開我,有的翻白眼,有的與我擦肩而過,然后再吐一口口水。
        這日子,一轉眼就過了一年。到了二年級的教室,我很失落,但不想表現出來,于是我裝做什么都不知道的樣子,因為一年級的同學還有幾個跟我同班,他們就告訴新同學他們對我的看法,現在,更沒有人理我了。直到有一次班隊課上……
        方老師講:“現在班里有許多不公平的現象,老師雖然不知道,不夠覺得不公平的同學可以寫信給方老師。”
        這讓小小的我有了一絲希望,不過班隊課過后,同學們都圍到我的桌子邊來威脅我,說:“你要是敢告訴老師,有你好看的!”說完,各就各位了。
        這時,我的鼻子感到酸酸的,不爭氣的眼淚從眼睛里滾落了下來。
        我想起了母親跟我說的一句話:“嫻,不要失落,不要傷心,因為有一個人會跟你一起分擔這些痛苦。”于是,我在內心對自己說:“嫻,振作起來!不要做愛哭鬼,并不是所有人的這樣看你的,振作起來!”我抬起頭繼續面對這個世界。
        安慰從天而降。
        心靈之神好像聽到了我的愿望,第二天就來了一個新同學,她叫陳凌雪,一頭長長的黑發一直長到大腿,水汪汪的大眼睛下面長著一個小巧玲瓏的鼻子,兩片薄薄的嘴唇扇動著,發出美妙的聲音。
        因為我高個子,老師叫我坐在最后一個位子,一個人坐,老師看了看,于是陳凌雪就跟我坐了。
        下課了,有很多女同學和男同學不約而同地擁到我的座位,很熱情地自我介紹,不過大家都是來找陳凌雪的,女同學罵我,男同學甚至動手動腳的,有一個就用力把我一推,我從椅子上摔了下去,手碰到了桌角,流了血。
        同學們見了,一起說:“活該!活該!”陳凌雪見了,連忙從座位上彎了下來,關切地問:“怎么了?沒事吧?”我沒有回答,只是站起來,全身顫抖,咬咬牙,一瘸一拐走出了教室,來到走廊蹲了下來,默默地流淚。窗戶是開著的,所以教師里面的話,我是聽得十分清楚,聽到陳凌雪對同學大罵道:“大家都是同學!你們為什么這樣做,你們難道都沒有想過別人的感受嗎?要是換成你,你會怎么樣呢?回答我!”接著,教室內就是一片沉默……
        我一不小心把手碰到了墻壁,鮮血也不知不覺地沾到了雪白的連衣裙。這時,我的手好像不再疼痛,心里流著一絲暖流。
        當我再次回到班級,陳凌雪回過頭,望著我,我看到了她眼角里掛著一顆晶瑩的淚水,在陳凌雪燕掛在眼角的那一顆淚水掉下來的那一瞬間,我的手被媽媽的那只左手牽住了,媽媽拉著我遠走越遠逐漸陳凌雪的身影離開了我的視線……
        握住的是一只溫暖的手
        手術做完的時候,已是傍晚了,但我依然看得見掛在醫院陽臺的那件被染紅的連衣裙,我看見的第一個人不是媽媽,是陳凌雪,她額頭上的汗水滴在了我的手背上,這是媽媽從外面買來了快餐,“辛苦你了,陳凌雪。”“不會,反正都是同學沒啥不好意思的啦,嘻嘻。”
        陳凌雪一只手握住我的手,說:“好好養身體,我先走啦,拜拜!”
        她走了,我的手上還殘留著她的體溫。我握住的是一只溫暖的手。
        心靈的鑰匙與鎖
        我的傷好了,剛來到班級陳凌雪第一個跑過來送我一條心形的鎖項鏈,我問:“這是什么?”
        她轉過頭笑著對我說:“這叫友情項鏈,你是鎖,我是鑰匙剛好湊成一對,我想和你做朋友!你愿意嗎?”我傻傻地站在那里沒有點頭也沒有搖頭。“我知道你一時間無法做決定,我等你想到了,你再告訴我吧!”我看著我手里捧著的項鏈,好像捧著一顆溫暖的心。
        我真想告訴她,我想,我想和你做朋友,想和你做一對永遠的鑰匙和鎖,永遠永遠……我看著陳凌雪我仿佛看到了她的心,永遠閃耀著圣潔的光輝。
        


       小學生作文大全 | 關于我們 | 聯系方式 | 招聘信息 | 網站地圖

       Powered by 小學生作文大全www.sb-uss.com© 2012 www.sb-uss.com Inc.
       Copyright © 2020 12-30 小學生作文大全


       梦幻分分彩 www.liwreo.com:东阿县| www.hailongju.com:新蔡县| www.dgyqci.com:梅河口市| www.cmacgmlogistics.com:鹤庆县| www.nb-xinghai.com:邢台县| www.lianyunlipin.com:大同县| www.achetervigrxplus.com:酉阳| www.lwshengfeng.com:康定县| www.cdmoji.com:莱州市| www.110df.com:夏河县| www.855664.com:如皋市| www.atlanteventuresmezzogiorno.com:葫芦岛市| www.cbearings.com:浪卡子县| www.adarkersideofme.com:如皋市| www.flex-laser.net:英超| www.x1900.com:巴马| www.cp6990.com:策勒县| www.hougangopenmri.com:山东省| www.sdwxm.com:平原县| www.sycomps.com:太白县| www.flickneroptometry.com:汝阳县| www.ruru222.com:东兰县| www.aliciacreative.com:西充县| www.cdhkedu.com:施秉县| www.tiapark.com:安多县| www.camiladrozd.com:施甸县| www.h-lm.com:肇东市| www.kljlw.cn:西乡县| www.photolockr.com:阿瓦提县| www.bulkemailonline.com:江门市| www.o8o7.com:宁蒗| www.huanhua168.com:绍兴市| www.7088t.com:鹿邑县| www.shahnawazenterprises.com:定襄县| www.gw336.com:阿坝县| www.zj-meihong.com:葫芦岛市| www.informasijakarta.com:会东县| www.taynelemon.com:巴青县| www.bestpicsforyou.com:叶城县| www.threecrownsracing.com:偏关县| www.testsite02.com:鞍山市| www.vip6778.com:赞皇县| www.meixinyuan-ic.com:吉林市| www.mfgjn.com:元江| www.mlrsyu.com:眉山市| www.relationshipbreakp.com:黄平县| www.atiehnews.com:福鼎市| www.levelnsquare.com:乌兰浩特市| www.thelilydrone.com:天峻县| www.shilongwangcn.com:西昌市| www.zoneii.com:元氏县| www.nickvuj.com:鲁甸县| www.ikemax.com:寿宁县| www.xhzrw.cn:荔浦县| www.4tud.com:区。| www.wwwhg9693.com:全南县| www.lorazepameasypricer.com:红桥区| www.headsion.cn:黑龙江省| www.releaseinfo.org:安丘市| www.livewellfeelgood.com:澄城县| www.beautysalonsolutions.com:卓资县| www.suqinwood.com:伊金霍洛旗| www.cdcxsc.com:北流市| www.cw199.com:苍梧县| www.microsatsymp.com:吴川市| www.betonaburi.com:监利县| www.zgskx.com:平陆县| www.jhkangtai.com:赤城县| www.qimaoji.com:大姚县| www.tanglay.net:永定县| www.bunkiecityhall.com:沂水县| www.bnkft.com:绥中县| www.g9867.com:太白县| www.altoconhecimento.com:十堰市| www.ajseger.com:庆阳市| www.cp7765.com:泰和县| www.insect-museum.com:宁陕县| www.americanestatebrokers.com:松溪县| www.daikaisu.com:紫金县| www.brosway-gioielli-it.com:广灵县| www.82588k.com:怀柔区| www.hairbook.org:繁峙县| www.tw597.com:察哈| www.thesokolcompany.com:陇西县|